Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 4147/2017Usnesení NS ze dne 02.10.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Dovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.4147.2017.1
Dotčené předpisy
§ 243c odst. 1 věty první o. s. ř.|§ 241a odst. 2 o. s. ř.|§ 241b odst. 3 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

33 Cdo 4147/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce Mgr. F. Š., (t. č. Věznice Jiřice), zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 287/18, proti žalované J. O., o zaplacení 498.342 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 12 C 255/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. května 2017, č. j. 7 Co 633/2017-96, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 15. 5. 2017, č. j. 7 Co 633/2017-96, potvrdil usnesení ze dne 21. 3. 2017, č. j. 12 C 255/2016-86, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích žalobci nepřiznal osvobození od soudního poplatku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 19. 7. 2017 blanketní dovolání, které ve lhůtě pro podání dovolání nedoplnil.

Podle § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

V posuzovaném případě bylo usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 5. 2017, č. j. 7 Co 633/2017-96, advokátce JUDr. Ireně Strakové, která žalobce zastupovala na základě plné moci z 15. 10. 2014, doručeno dne 24. 5. 2017. Dovolání, které proti tomuto usnesení podal žalobce prostřednictvím své zástupkyně dne 19. 7. 2017, trpí vadami, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, konkrétně neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a postrádalo rovněž vymezení důvodu dovolání (jednalo se o tzv. blanketní dovolání). O chybějící obligatorní údaje nebylo dovolání ve lhůtě k podání dovolání doplněno (lhůta k podání dovolání skončila dne 24. 7. 2017) a vady dovolání se staly neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 20Cdo 738/2001). Vyzýval-li soud prvního stupně žalobce (dovolatele) k odstranění vytčených vad dovolání usnesením ze dne 26. 7. 2017, činil tak nadbytečně, neboť v době výzvy již uplynula lhůta k podání dovolání; skutečnost, že k odstranění vad dovolání stanovil žalovanému lhůtu 10 dnů od doručení výzvy, je za dané procesní situace irelevantní.

Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být zdůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. října 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru