Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 4125/2007Usnesení NS ze dne 25.10.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:33.CDO.4125.2007.1

přidejte vlastní popisek

33 Cdo 4125/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce P. P., proti žalované P. Š., o zaplacení částky 100.864,26 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 15 C 423/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. ledna 2007, č. j. 21 Co 520/2006-166, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 28. srpna 2006, č. j. 15 C 423/2003-144, odmítl podle § 43 odst. 2 o. s. ř. podání žalobce a rozhodl o nákladech řízení. Učinil tak poté, co jeho rozsudek ze dne 5. listopadu 2004, č. j. 15 C 423/2003-101, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 100.864,26 Kč s úrokem z prodlení ve výši 1,8 % od 14. 9. 1993 do zaplacení a bylo rozhodnuto o nákladech řízení, byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. srpna 2005, č. j. 21 Co 265/2005-124 zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení se závazným právním názorem, že podání žalobce nesplňuje náležitosti žaloby ve smyslu § 79 o. s. ř., neboť v něm nejsou dostatečně vylíčeny rozhodující skutečnosti. Jelikož žalobce k výzvě soudu prvního stupně a přes poučení o následcích neuposlechnutí výzvy obsažených v usnesení ze dne 28. března 2006, č. j. 15 C 423/2003-139, vady žaloby neodstranil, soud prvního stupně žalobu odmítl s odůvodněním, že postrádá náležitosti § 42 odst. 4 ve spojení s § 79 odst. 1 o. s. ř.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. ledna 2007, č. j. 21 Co 520/2006-166, usnesení soudu prvního stupně ze dne 28. srpna 2006, č. j. 15 C 423/2003-144, potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, v němž podle jeho obsahu nesouhlasí s odmítnutím žaloby pro její vady. Napadené usnesení navrhl zrušit.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení a že je přípustné podle § 239 odst. 3 o. s. ř., se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny všechny podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), v dovolání požádal ve smyslu § 30 a § 138 o. s. ř. o ustanovení advokáta soudem pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 6. března 2007, č. j. 15 C 423/2003-175, ve spojení s potvrzujícím usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. června 2007, č. j. 21 Co 181/2007-189, rozhodl tak, že se žalobci neustanovuje zástupce pro dovolací řízení. Následně byl žalobce usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. července 2007, č. j. 15 C 423/20003-191, vyzván, aby si do třiceti dnů od doručení tohoto usnesení pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání, a současně byl poučen, že když tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce na usnesení, které mu bylo doručeno dne 21. 8. 2007, nereagoval.

Z řečeného je zřejmé, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za stavu, kdy žalované nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení, právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. října 2007

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru