Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 4097/2019Usnesení NS ze dne 28.01.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.4097.2019.3
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 4097/2019-212

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně M. U., bytem XY, zastoupené JUDr. Alešem Janů, advokátem se sídlem v Táboře, Nerudova 3184, proti žalované B. B., bytem XY, zastoupené JUDr. Petrem Pavlíkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Křižíkova 159/56, o návrhu na určení obsahu smlouvy, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 9 C 253/2018, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 19. 9. 2019, č.j. 15 Co 273/2019-176, o návrhu žalobkyně na odklad právní moci rozsudku, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 19. 9. 2019, č.j. 15 Co 273/2019-176, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil rozsudek ze dne 26. 4. 2019, č.j. 9 C 253/2018-134, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 7. 2019, č.j. 9 C 253/2018-154, kterým Okresní soud v Táboře žalobu, kterou se žalobkyně domáhala určení obsahu kupní smlouvy, zamítl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož součástí byl také návrh na odklad právní moci napadeného rozhodnutí. Žalobkyně uvedla, že žalovaná v průběhu řízení před soudem prvního stupně podala návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy uzavřené s třetí osobou. K tomuto vkladu, v důsledku předběžného opatření nařízeného na žádost žalobkyně usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 21. 11. 2018, č.j. 9 C 253/2018-61, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 15. 1. 2019, č.j. 15 Co 419/2018-81, nedošlo. Předběžné opatření však právní mocí dovoláním napadeného rozhodnutí zaniká, a tak může žalovaná opětovně podat návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch třetí osoby, čímž by byla vážně ohrožena práva žalobkyně.

Podle § 243 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o.s.ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud v projednávané věci přihlédl k tomu, že v předchozím řízení bylo žalované rozhodnutími obecných soudů uloženo zdržet se jakéhokoli nakládání s nemovitostmi, o které v daném sporu jde. Důvody, pro které tak bylo učiněno, nadále trvají. Zánikem účinků předběžného opatření právní mocí dovoláním napadeného rozhodnutí jsou práva žalobkyně vážně ohrožena, neboť vkladem vlastnického práva ve prospěch třetí osoby do katastru nemovitostí by se spor stal bezpředmětným.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, aniž by tím předjímal výsledek rozhodnutí o dovolání ve věci samé, tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru