Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3910/2019Usnesení NS ze dne 02.01.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.3910.2019.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3910/2019-90

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci konkursu vedeném na majetek úpadkyně STEKO, spol.s.r.o., se sídlem v Hudčicích 82 (identifikační číslo 489 50 122), o žalobě pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 1. 2015, č.j. 2 Ko 31/2013-968, o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro odvolací řízení, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 61 Cm 1/2015, o dovolání úpadkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 9. 2016, č. j. 11 Cmo 25/2016-35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím vrchní soud potvrdil usnesení ze dne 6. 4. 2016, č. j. KSPH 61 Cm 1/2015-23, kterým Krajský soud v Praze zamítl návrh úpadkyně na ustanovení zástupce pro řízení o odvolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2016, č. j. KSPH 61 Cm 1/2015-17, kterým byla pro nepřípustnost zamítnuta žaloba pro zmatečnost podaná proti usnesení ze dne 30. 1. 2015, č. j. 2 Ko 31/2013-968, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 19. 3. 2013, č. j. 40 K 15/2006-916, kterým Krajský soud v Praze zamítl návrh úpadkyně na zproštění funkce správce konkursní podstaty Michala Edla.

Rozhodnutí vrchního soudu napadla úpadkyně dovoláním, v němž požádala o osvobození od placení soudního poplatku za podané dovolání a ustanovení zástupce.

Usnesení ze dne 19. 9. 2017, č. j. KSPH 61 Cm 1/2015-43, kterým Krajský soud v Praze zamítl návrh na ustanovení zástupce, bylo na základě odvolání úpadkyně změněno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 2. 2019, č. j. 11 Cmo 6/2018-58, tak, že „o žádosti úpadce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení … se nerozhoduje,“ neboť uvedenou otázku si zhodnotí sám Nejvyšší soud.

Podle § 241 odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), musí být – není-li dále stanoveno jinak (viz odstavec 2 písm. a/, b/) – dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví (srov. § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Pokud jde o žádost dovolatelky o osvobození od soudních poplatků pro toto řízení, platí, že dovolací přezkum rozhodnutí soudu o žádosti účastníka o ustanovení zástupce, jenž má vyšetřit, zda mu uvedené osvobození náleží či nikoliv, nemůže být podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, uveřejněné pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2014, sp. zn. 25 Cdo 4537/2014). Vzhledem k tomu, že dovolatelka není povinna uhradit soudní poplatek z dovolání, je nadbytečné, aby Nejvyšší soud rozhodoval o této žádosti.

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací, neboť (opětovné) posuzování této otázky soudem prvního stupně by vedlo k neukončenému řetězci rozhodnutí o (ne)ustanovení zástupce pro dovolací řízení (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněné pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů, neboť dovolatelka své právo uplatňuje zřejmě bezúspěšně.

O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva ve smyslu § 138 odst. 1 o. s. ř. jde zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka, z toho, co je soudu známo z obsahu spisu, z jiné úřední činnosti nebo z toho, co je obecně známo, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku pak jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 33 Cdo 5438/2014, ze dne 20. 10. 2015, sp. zn. 22 Cdo 286/2015, nebo ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 25 Cdo 2674/2016).

V dané věci je zřejmé, že požadavku dovolatelky nemůže být vyhověno, neboť usiluje o ustanovení zástupce pro odvolací řízení, v němž zpochybňuje usnesení krajského soudu, kterým byla žaloba pro zmatečnost pro nepřípustnost zamítnuta. V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolatelce advokáta pro řízení o dovolání a kdy dovolatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 1. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru