Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3872/2014Usnesení NS ze dne 30.10.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:33.CDO.3872.2014.1
Dotčené předpisy

čl. 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

čl. 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3872/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně Matco, s. r. o. se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo 26425033, zastoupené Mgr. Petrem Budzińským, advokátem se sídlem v Osové Bítýšce, Záblatí 22, proti žalovanému J. M., o 650.939,- Kč, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 13 C 80/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. února 2013, č. j. 12 Co 1062/2012-249, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti shora uvedenému usnesení krajského soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 16. července 2012, č. j. 13 C 80/2007-242, kterým mu nebylo přiznání osvobození do soudního poplatku.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (bod 1. a 7. článek II. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen „o. s. ř.“) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaného, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), soud prvního stupně řádně vyzval usnesením ze dne 10. června 2014, č. j. 13 C 80/2007-277, aby do 10 dnů od jeho doručení předložil plnou moc udělenou zvolenému advokátovi a jím sepsané dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení obsahující tuto výzvu bylo žalovanému doručeno 16. 6. 2014; nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení žalovaný dosud neodstranil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2014

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru