Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3863/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaZastavení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.3863.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3863/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně Citibank Europe plc, se sídlem North Wall Quay 1, Dublin, Irská republika, registrační číslo 132781 (podnikající na území České republiky prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složky, se sídlem v Praze 5, Bucharova 2641/14, identifikační číslo 281 98 131), zastoupené Mgr. Janem Dajbychem, advokátem se sídlem v Praze 10, Vinohradská č. 3330/220, proti žalované A. K., o zaplacení 65.389,69 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 18 EC 146/2010, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2016, č. j. 91 Co 65/2016-125, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 24. 1. 2013, č. j. 18 EC 146/2010-44, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni 59.413,56 Kč „s kapitalizovaným běžným úrokem ve výši 5.976,13 Kč, s běžným úrokem ve výši 26,40 % ročně z částky 54.778,11 Kč, a se zákonným úrokem z prodlení z částky 4.635,45 Kč ve výši 7,75% ročně od 20. 10. 2010 do zaplacení (výrok I.); současně rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 7. 2016, č. j. 91 Co 65/2016-125, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. co do lhůty k plnění tak, že rozsudečnou povinnost je žalovaná povinna splnit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 4.000,- Kč splatných vždy ke každému 25. dni v měsíci, a ve výroku II. tak, že povinnost k náhradě nákladů řízení je žalovaná povinna splnit v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000,- Kč splatných vždy ke každému 25. dni v měsíci; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 31. 10. 2016, č. j. 18 EC 146/2010, žalovanou vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že pokud ve lhůtě třiceti dnů od doručení tohoto usnesení nebude soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, předloží dovolání Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o zastavení řízení.

Podáním ze dne 27. 12. 2016 žalovaná požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 30. 1. 2017, č. j. 18 EC 146/2010-156, výrokem III. návrh žalované na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl; toto rozhodnutí nabylo právní moci 10. 3. 2017.

V dovolacím řízení bylo postupováno podle zákona č. 99/1996 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání bylo podáno k tomu legitimovaným subjektem (žalovanou), nejsou však splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel (fyzická osoba) právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj (jde-li o právnickou osobu) osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Z obsahu spisu nevyplývá, že žalovaná je v dovolacím řízení zastoupena advokátem, případně že má sama právnické vzdělání. Přestože byl její návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů soudem (pravomocně) zamítnut, neuposlechla výzvy, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo, dovolací soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru