Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3815/2019Usnesení NS ze dne 28.11.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.3815.2019.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 4127/19


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3815/2019-470

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou v právní věci navrhovatele S. M., narozeného XY, bytem XY, o způsobilosti k právním úkonům vyšetřovaného B. H., soudce Nejvyššího správního soudu České republiky, a o žalobě pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 38 Co 8/2011, o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 6. 2019, č. j. 1 Co 21/2019-440, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dovolání proti v záhlaví uvedenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem nebo notářem a ani nedoložil, že sám má právnické vzdělání, vyzval jej krajský soud usnesením ze dne 27. 9. 2019, č. j. 38 Co 8/2011-452, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů s tím, že nebude-li uvedená podmínka splněna, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Navrhovatel tak neučinil, a podáním ze dne 7. 10. 2019 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů.

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014).

V daném případě Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolateli ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť dovolatel uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo.

Účastník řízení zřejmě bezúspěšně uplatňuje právo zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů účastníkem tvrzených nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že jeho požadavku nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování opravného prostředku se pak jedná mimo jiné tehdy, jestliže s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo, je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný. Je-li již ze samotných tvrzení navrhovatele zřejmé, že jím podané žalobě nemůže být vyhověno, jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva též v odvolacím a v dovolacím řízení, aniž by bylo významné, co je vlastním předmětem přezkumu odvolacího nebo dovolacího soudu. Uvedený závěr vyplývá již ze samotné povahy věci; je-li bez dalšího nepochybné, že samotné žalobě nemůže být vyhověno, pak ani v dovolacím řízení (v nemeritorních otázkách) se nejedná o řádně uplatněné právo žalobce (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 67/2014).

V daném případě sleduje dovolatel ve svém důsledku zajistit si ustanovení advokáta pro řízení o žalobě pro zmatečnost proti rozhodnutí, proti kterému není žaloba pro zmatečnost přípustná. Není tedy ani důvodné, aby pro dovolací řízení byl navrhovateli ustanoven zástupce, když je zřejmé, že by se jednalo o zbytečné vynakládání prostředků státu na to, aby bylo v dovolacím řízení při uplatňování zřejmě bezúspěšného práva zajištěno povinné zastoupení dovolatele.

V situaci, kdy není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele podle ustanovení § 241 o. s. ř. a není ani důvod ustanovit mu advokáta pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2019

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru