Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3800/2011Usnesení NS ze dne 31.01.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.3800.2011.1
Dotčené předpisy

čl. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3800/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce V. B., zastoupeného Mgr. Michalem Sedlářem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 5, proti žalovanému Z. M., zastoupenému JUDr. Josefem Čechem, advokátem se sídlem v Blansku, Wolkerova 2, o zaplacení 2.700,- EUR a 12.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 12 C 128/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. června 2011, č. j. 37 Co 62/2010-55, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 6.691,30 Kč k rukám Mgr. Michala Sedláře, advokáta.

Odůvodnění:

Dovolání proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 26. listopadu 2009, č. j. 12 C 128/2008-33, ve znění opravného usnesení ze dne 5. ledna 2010, č. j. 12 C 128/2008-38, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci 2.700,- EUR a 12.000,- Kč s blíže specifikovaným úrokem z prodlení a bylo rozhodnuto o nákladech řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (čl. II. bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen „o. s. ř.“), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Žalovaný odvolacímu soudu vytýká, že rozhodl v jeho neprospěch, ačkoli žalobce neunesl důkazní břemeno, a chybně své rozhodnutí založil na výpovědi svědkyně Hany Balášové. Zásadní právní význam spatřuje dovolatel ve výkladu příkazní smlouvy.

Jestliže podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu jen tehdy, kdy právní otázka, kterou dovolatel považuje za významnou, byla pro rozhodnutí určující, potom otázka, na jejímž řešení není rozhodnutí odvolacího soudu založeno, nemůže vést k závěru o jeho zásadním právním významu, i kdyby jinak splňovala kritéria uvedená v § 237 odst. 3 o. s. ř. (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 821/2000, uveřejněné v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck, svazku 1, pod č. C 23). V posuzovaném případě vytýká žalovaný odvolacímu soudu, že nesprávně určil rozsah práv a povinností vyplývající z uzavřené příkazní smlouvy. Přehlíží, že požadavek na zaplacení sporných částek byl odůvodněn tvrzením, že žalobce od uzavřené příkazní smlouvy odstoupil a vyzval žalovaného k vrácení peněz. Na řešení dovoláním vymezené otázky výkladu práv a povinností z příkazní smlouvy není proto rozhodnutí odvolacího soudu založeno (oba soudy vyšly ze skutečnosti, že žalobou byl uplatněn požadavek na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého odpadnutí právního důvodu, na jehož základě byly peníze žalovanému předány).

Žalovaným uplatněné námitky vystihují dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. (řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci) a dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř. (rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování), a proto k nim nelze při zvažování přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přihlížet (srov. § 237 odst. 3 o. s. ř.).

Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud odmítl [§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c) o. s. ř.].

Podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. je žalovaný, jehož dovolání bylo odmítnuto, povinen nahradit žalobci náklady dovolacího řízení. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta ve výši 5.230,- Kč [§ 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 4., § 3 odst. 6 ve spojení s § 10 odst. 3, § 14, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění platném do 29. 2. 2012 – viz čl. II. vyhlášky č. 64/2012], z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1 a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění do 31. 12. 2012) a z částky 1.161,30 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 21 %, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (§ 137 odst. 3 o. s. ř.); platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti vyplývají z § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 31. ledna 2013

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru