Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3663/2012Usnesení NS ze dne 31.01.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.3663.2012.1
Dotčené předpisy

čl. 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3663/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce E. J., zastoupeného Mgr. Vítem Zahálkou, advokátem se sídlem v Plzni, Purkyňova 43, proti žalovanému F. K., zastoupenému Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady 5, o zaplacení 15.044,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 10 C 8/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. května 2012, č. j. 56 Co 271/2011-307, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř. k tomu oprávněným subjektem při splnění podmínky advokátního zastoupení (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), avšak nesplňuje náležitosti dovolání podle občanského soudního řádu.

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Jak Nejvyšší soud uzavřel již v usnesení ze dne 25. ledna 2007, sp. zn. 28 Cdo 3014/2006, uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí dovolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; případný pouhý odkaz na text zákona anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3 věta první o. s. ř.). Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu, avšak jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. února 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Původně odstranitelné vady dovolání se totiž marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými (srov. rovněž usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2005, sp. zn. 29 Odo 25/2005, a ze dne 14. prosince 2006, sp. zn. 29 Odo 1220/2006).

V posuzovaném případě bylo dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu doručeno advokátu, který žalobce v řízení zastupoval, dne 17. 7. 2012. Dovolání sepsané dne 3. 9. 2012 představuje tzv. blanketní dovolání; z jeho obsahu nelze zjistit, v čem konkrétně dovolatel spatřuje naplnění některého z dovolacích důvodů. Lhůta k podání dovolání, v níž mohl dovolání doplnit o chybějící obsahové vylíčení dovolacích důvodů, uplynula v pondělí 17. 9. 2012. Vady dovolání se marným uplynutím dovolací lhůty staly vadami neodstranitelnými a dovolacímu soudu nezbylo než dovolání podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 věty první o. s. ř odmítnout, aniž mohl přihlédnout k obsahu podání ze dne 8. 10. 2012, jímž se dovolatel snažil nedostatky svého blanketního dovolání opožděně odstranit; ostatně i kdyby dovolání netrpělo vadami, bylo by nepřípustné podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., neboť dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalovanému v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti žalobci právo (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 31. ledna 2013

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru