Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3600/2019Usnesení NS ze dne 26.11.2019

HeslaZastavení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.3600.2019.1
Dotčené předpisy

§ 30 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3600/2019-300

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce B. V., bytem v XY, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16 (identifikační číslo osoby 000 25 429), o náhradu škody, o žalobě pro zmatečnost, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 304/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2019, č. j. 39 Co 199/2018-278, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (odvolací soud) usnesením ze dne 18. 1. 2019, č. j. 39 Co 199/2018-278, potvrdil usnesení ze dne 25. 5. 2018, č. j. 14 C 304/2004-265, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 (soud prvního stupně) odmítl žalobu pro zmatečnost podanou 21. 6. 2012.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 11. 2. 2019 dovolání, v němž současně požádal, aby mu soud pro dovolací řízení ustanovil zástupce z řad advokátů a osvobodil jej od soudních poplatků.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 20. 3. 2019, č. j. 14 C 304/2004-281, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Dospěl k závěru, že ze strany žalobce jde o svévolné a bezúspěšné uplatňování práva, a nesplňuje tudíž podmínky pro osvobození od soudních poplatků; nesplňuje-li podmínky pro osvobození od soudních poplatků, nelze vyhovět ani jeho žádosti o ustanovení zástupce. Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. 7. 2019, č. j. 39 Co 208/2019-289, toto rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesením ze dne 6. 9. 2019, č. j. 14 C 304/2004-292, Obvodní soud pro Prahu 2 žalobci uložil, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc svého zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Současně ho poučil o právních důsledcích neuposlechnutí této výzvy. Na tuto výzvu, která mu byla doručena 19. 9. 2019, reagoval žalobce podáním ze dne 25. 9. 2019, v němž opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“).

Podle usnesení velkého senátu Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněného pod číslem 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, platí: „Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.)“. Ve smyslu citovaného rozhodnutí dovolací soud v nyní posuzovaném případě zkoumal, zda u dovolatele, který v dovolacím řízení není zastoupen advokátem, ani sám nemá právnické vzdělání, jsou splněny ve smyslu § 30 o. s. ř. předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů; ty mohou být splněny teprve tehdy, jsou-li u něho dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. (k přednosti řešení otázky osvobození od soudních poplatků srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013). Osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř. není možné přiznat, pokud to neodůvodňují poměry účastníka a pokud se jedná o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatnění práva.

Z rozhodnutí odvolacího soudu i ze spisu je patrné, že soudy možnost osvobození žalobce od soudních poplatků opakovaně projednávaly. Protože žalobce nyní ve své žádosti neuvedl žádné skutečnosti, které by mohly vést k rozdílnému rozhodnutí o této otázce, resp. které by mohly zvrátit závěr soudů o zřejmě bezúspěšném uplatňování práva, dovolací soud neshledal podmínky pro jeho osvobození od zaplacení soudního poplatku podle § 138 odst. 1 o. s. ř. Neshledal-li dovolací soud podmínky pro osvobození dovolatele od zaplacení soudních poplatků, nebyl mu podle § 30 o. s. ř. ani ustanoven zástupce pro řízení o dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 1. 2019, č. j. 39 Co 199/2018-278.

Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě nedošlo ke zhojení nedostatku podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, dovolací soud toto řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být zdůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2019

JUDr. Ivana Zlatohlávková

pověřená členka senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru