Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3565/2018Usnesení NS ze dne 26.09.2018

HeslaZastoupení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.3565.2018.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3565/2018-186

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce T. V., zastoupeného Mgr. Jakubem Vavříkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 438/45, proti žalovanému R. H., zastoupenému Mgr. Petrem Rousem, advokátem se sídlem v Turnově, Zborovská 694, o zaplacení 60.000 Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty 23.700 Kč, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 5 C 159/2016, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 9. 2017, č. j. 24 Co 224/2017-161, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 13. 9. 2017, č. j. 24 Co 224/2017-161, potvrdil rozsudek ze dne 12. 4. 2017, č. j. 5 C 159/2016-24, kterým Okresní soud v Semilech uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 60.000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05% ročně z částky 60.000 Kč od 1. 11. 2015 do zaplacení a smluvní pokutu ve výši 23.700 Kč, a rozhodl o nákladech řízení. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Okresní soud v Semilech usnesením ze dne 1. 2. 2018, č. j. 5 C 159/2016-174, ustanovil žalovanému zástupcem pro dovolací řízení Mgr. Petra Rouse, advokáta se sídlem v Trutnově, Zborovská 694; rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 5. 2018.

V dovolacím řízení bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání bylo podáno k tomu legitimovaným subjektem (žalovaným), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel (fyzická osoba) právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj (jde-li o právnickou osobu) osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel sám právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Požadavek tzv. povinného zastoupení není naplněn jen tím, že je dovolatel v dovolacím řízení zastoupen zástupcem z řad advokátů nebo notářů, součástí povinného zastoupení ve smyslu § 241 odst. 4 o. s. ř. je též to, že dovolání musí být tímto zástupcem sepsáno. Byl-li dovolateli ustanoven advokát až poté, co sám podal dovolání (jak je tomu i v posuzovaném případě), je ke splnění požadavku tzv. povinného zastoupení vyplývajícího z § 241 odst. 1 o. s. ř. nezbytné, aby zmocněnec dovolatele již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popř. sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje; citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Z obsahu spisu se podává, že žalovaný je sice v dovolacím řízení zastoupen advokátem, nicméně zvláštní podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř. naplněna není, neboť dovolání sepsal sám žalovaný a jemu ustanovený advokát toto podání nenahradil, resp. nedoplnil.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ve smyslu ustanovení

§ 241 odst. 4 o. s. ř. je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo, dovolací soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2018

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru