Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3460/2017Usnesení NS ze dne 02.08.2017

HeslaVady podání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.3460.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3460/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce Ing. J. M., podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku, se sídlem v Broumech, Skryjská 167 (identifikační číslo 498 39 527), zastoupeného JUDr. Jiřím Obršlíkem, advokátem se sídlem v Berouně, Havlíčkova 1735, proti žalovanému J. C., zastoupenému JUDr. Zdeňkou Mužíkovou, advokátkou se sídlem v Berouně, Husovo nám. 44/31, o 273.229,89 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 105 C 78/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2017, č.j. 28 Co 655/2016-138, ve spojení s doplňujícím rozsudkem ze dne 23. 2. 2017, č.j. 28 Co 655/2016-150, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí, jímž krajský soud z části zrušil a z části potvrdil rozsudek Okresního soudu v Berouně ze dne 20. 5. 2016, č.j. 105 C 78/2014-100, ve znění opravného usnesení ze dne 22. 9. 2016, č.j. 105 C 78/2014-113, odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014, srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“); dovolání neobsahuje způsobilé vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.); o tuto obligatorní náležitost již dovolání nemůže být doplněno (srov. § 241b odst. 3 o.s.ř.) a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání definovat, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhý odkaz na ustanovení § 237 o.s.ř. či jeho části. Požadavek, aby dovolatel vymezil, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolaní, znamená, že je povinen uvést, při řešení jaké otázky hmotného nebo procesního práva se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která taková otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která otázka hmotného nebo procesního práva je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, popř. která taková právní otázka (již dříve vyřešená) má být dovolacím soudem posouzena jinak.

Žalobce otázku přípustnosti dovolání zcela pominul; formulaci – „tímto podává … dovolání ve smyslu ustanovení § 237 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241a o.s.ř.“ – nelze považovat za dostatečnou.

Nad rámec uvedeného je třeba připomenout, že k vadám řízení pokud by jimi bylo skutečně postiženo – dovolací soud přihlíží pouze v případě, jedná-li se o dovolání přípustné (§ 242 odst. 3, věta druhá, o.s.ř.); otázku přípustnosti však nemohl dovolací soud pro vadné dovolání zkoumat (srov. § 239 o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. srpna 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru