Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3344/2007Usnesení NS ze dne 23.08.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:33.CDO.3344.2007.1

přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3344/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně A. S., proti žalované H. S., o neplatnost darovací smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 19 Nc 2175/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2007, č. j. 14 Co 99/2007-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. března 2007, č. j. 14 Co 99/2007-28, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 2. ledna 2005 (správně 2. ledna 2006), č. j. 19 Nc 2175/2005-11, jímž bylo podání žalobkyně ze dne 19. 10. 2005 odmítnuto a bylo rozhodnuto o nákladech řízení; zároveň rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) a že je přípustné podle § 239 odst. 3 o. s. ř., shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobkyně, která nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sama měla právnické vzdělání), byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. června 2007, č. j. 19 Nc 2175/2005-38, aby si pro dovolací řízení zvolila ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání (usnesením ze dne 27. září 2006, č. j. 19 Nc 2175/2005-19, nebylo vyhověno její žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 30 o. s. ř.). Současně byla poučena, že když tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude dovolací řízení zastaveno; toto usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 4. října 2006; nedostatek advokátního zastoupení žalobkyně dosud neodstranila.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalobkyně nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za stavu, kdy žalované podle obsahu spisu v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobkyni právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. srpna 2007

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru