Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3224/2020Usnesení NS ze dne 29.10.2020

HeslaZastoupení povinné [ Zastoupení ]
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.3224.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3224/2020-241

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce B. V., bytem XY, proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o 1.080.000 Kč, o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 10 C 121/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2020, č.j. 55 Co 23/2020-221, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 2. 12. 2019, č.j. 10 C 121/2013-209, odmítl podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu podání žalobce z 28. 4. 2016; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Usnesením ze dne 4. 2. 2020, č. j. 55 Co 23/2020-221, Městský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně správně odmítl žalobcovo podání, a to především z důvodu, že trpí takovými vadami, pro které nelze v řízení o nich pokračovat.

Žalobce – aniž byl zastoupen – podal proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Podle ustanovení § 2 o.s.ř. soudy v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně; dbají přitom, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů a aby práv nebylo zneužíváno.

Podle ustanovení § 6 o.s.ř. postupuje soud v řízení předvídatelně a v součinnosti s účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly podle míry jejich účasti spolehlivě zjištěny. Ustanovení tohoto zákona musí být vykládána a používána tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. se podává, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a/ je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b/ je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 3). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Usnesením ze dne 22. 4. 2020, č.j. 10 C 121/2013-224, Obvodní soud pro Prahu 7 zastavil řízení o žádosti žalobce z 25. 2. 2020, doručené soudu 28. 2. 2020, o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. O žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce již bylo pravomocně rozhodnuto a žalobce ve své opakované žádosti neuvedl žádné okolnosti ani skutečnosti, ze kterých by bylo zřejmé, že jeho poměry se od posledního rozhodnutí soudu změnily tak, aby tato změna odůvodňovala opětovné posouzení věci a nové rozhodnutí.

Usnesením ze dne 25. 6. 2020, č.j. 10 C 121/2013-230, Obvodní soud pro Prahu 7 vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti napadenému usnesení odvolacího soudu; současně byl žalobce poučen o možném zastavení řízení, pokud si v dané lhůtě nezvolí zástupce. Výzva byla žalobci doručena 8. 7. 2020.

Dovolacímu soudu je z jiné úřední činnosti známo, že žalobce dlouhodobě zneužívá svého práva na soudní ochranu opakovaným podáváním neurčitých, popřípadě nedůvodných žalob, přičemž po zahájení řízení podává mimořádné množství vesměs neodůvodněných procesních podání (včetně opakovaně zamítaných návrhů na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce), jakož i opravných prostředků včetně opravných prostředků nepřípustných. Takové dlouhodobé a cílené počínání žalobce lze jednoznačně označit za obstrukční a sudičské (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 480/06, či ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. III. ÚS 2791/08). K obdobným závěrům dospěl již i Nejvyšší soud, a to v obecné poloze např. v usnesení ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1417/2016, a konkrétně ve vztahu k osobě žalobce např. v usnesení ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1882/2016.

Dovolací soud tak má za nepochybné, že záměrem počínání žalobce je nikoliv sledování ochrany jím tvrzeného subjektivního práva (§ 1 o.s.ř.), nýbrž vyvolání procesních obtíží ať již na straně soudu nebo účastníků řízení odlišných od žalobce. Takový zneužívající procesní postup však ve shodě s § 2 a § 6 o.s.ř. nemůže požívat právní ochrany. Odborná literatura i judikatura shodně dovozují, že má-li zneužití práva ze strany účastníka podobu jeho procesního úkonu a není-li stanoveno jiné řešení, pak se k úkonu podle ustanovení § 41a odst. 3 o.s.ř. jako k nepřípustnému nepřihlíží [viz Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 9-10, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 22 Nd 159/2016].

V situaci, kdy dovolací soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu a kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení – ač byl o následcích nečinnosti poučen – dovolací soud řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 10. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru