Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3168/2019Usnesení NS ze dne 25.02.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.3168.2019.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 1 písm. b) předpisu č. 549/1991 Sb.

čl. VI předpisu č. 296/2017 Sb.

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1277/20


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3168/2019-653

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka ve věci žalobkyně C - LABA s.r.o. v likvidaci, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 1742/27 (identifikační číslo 292 13 754), zastoupené JUDr. Dušanem Ažaltovičem, hostujícím evropským advokátem se sídlem v Trenčíně, Potočná 41/109 (Slovenská republika), zastoupeným zmocněncem pro doručování JUDr. Antonínem Blažkem, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 329, proti žalovaným 1) Katolické základní škole v Uherském Brodě, se sídlem v Uherském Brodě, Jirchářská 823 (identifikační číslo 713 40 700), a 2) Arcibiskupství Olomouckému, se sídlem v Olomouci, Wurmova 562/9 (identifikační číslo 445151), oběma zastoupeným Mgr. Markem Vlkem, advokátem se sídlem v Přerově, Č. Drahlovského 871/17, o 498.445 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 327 C 64/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 23. 1. 2019, č.j. 58 Co 372/2018-606, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení 20.521,60 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Marka Vlka, advokáta.

Odůvodnění:

Okresní soud v Uherském Hradišti usnesením ze dne 21. 6. 2018, č.j. 327 C 64/2013-582, ve znění opravného usnesení ze dne 19. 7. 2018, č.j. 327 C 64/2013-599, zrušil své usnesení z 27. 2. 2018, č.j. 327 C 64/2013-558, kterým pro nezaplacení soudního poplatku zastavil řízení o odvolání žalobkyně proti rozsudku z 29. 9. 2017, č.j. 327 C 64/2013-516.

Usnesením ze dne 23. 1. 2019, č.j. 58 Co 372/2018-606, Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že se usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti z 27. 2. 2018, č.j. 327 C 64/2013-558, neruší. Podle odvolacího soudu se poplatková povinnost v řízení zahájeném žalobou podanou před nabytím účinnosti zákona č. 296/2017 Sb. a týkající se odvolání podaného poté, co tento zákon nabyl účinnosti, řídí zákonem č. 549/1991 Sb. ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

Dovolání, kterým rozhodnutí odvolacího soudu žalobkyně napadla, není přípustné.

Nejvyšší soud věc posoudil podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 /čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb./, dále jen „o.s.ř.“).

Dovolání je přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

Podle § 241a odst. 1, věty první, o.s.ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (srov. § 239 o.s.ř.).

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně napadla rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 29. 9. 2017, č.j. 327 C 64/2013-516, odvoláním, které podala 20. 11. 2017. Usnesením ze dne 21. 11. 2017, č.j. 327 C 64/2013-549 (ve znění opravného usnesení ze dne 12. 1. 2018, č.j. 327 C 64/2013-555), doručeným 4. 12. 2017, resp. 16. 1. 2018, soud prvního stupně žalobkyni vyzval, aby do patnácti dnů od doručení usnesení zaplatila soudní poplatek za odvolání (24.923 Kč); současně ji poučil, že odvolací řízení zastaví, nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen. Usnesení ze dne 27. 2. 2018, č.j. 327 C 64/2013-558, kterým soud prvního stupně odvolací řízení zastavil, bylo žalobkyni doručeno 27. 2. 2018. Soudní poplatek z odvolání zaplatila žalobkyně 28. 2. 2018.

Podle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, od níž se dovolací soud v projednávané věci nehodlá odchýlit, je pro určení, zda aplikovat zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění před či po novele provedené zákonem č. 296/2017 Sb., který nabyl účinnosti 30. 9. 2017, rozhodný okamžik zahájení řízení (srov. článek VI cit. zákona: „Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 549/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“). Řízení před soudem prvního stupně a řízení odvolací jsou řízení se samostatnou poplatkovou povinností. Z toho plyne, že poplatková povinnost založená odvoláním (§ 4 odst. 1 písm. b/ zákona č. 549/1991 Sb.), které bylo podáno v době účinnosti zákona č. 296/2017 Sb., se řídí zákonem č. 549/1991 Sb. ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2018, sp. zn. 22 Cdo 2827/2018, ze dne 20. 2. 2019, sp. zn. 32 Cdo 4481/2018, ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 22 Cdo 693/2019, ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 22 Cdo 1960/2019, ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 33 Cdo 3550/2018, ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. 29 ICdo 158/2018, ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 30 Cdo 4079/2018).

Vzhledem k tomu, že v daném případě bylo odvolací řízení zahájeno 20. 11. 2017, řídí se poplatková povinnost zákonem č. 549/1991 Sb. ve znění účinném od 30. 9. 2017. Nezaplatil-li poplatník soudní poplatek z odvolání v soudem určené lhůtě, soud po jejím marném uplynutí řízení zastaví, aniž by přihlédl k zaplacení poplatku po uplynutí lhůty (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.).

Nejvyšší soud dovolání žalobkyně odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobkyně dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou žalovaní podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 25. 2. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru