Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3101/2017Usnesení NS ze dne 06.03.2018

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.3101.2017.1
Dotčené předpisy

§ 138 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3101/2017-205

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce F. Š., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 287/18, proti žalované J. M., o 47.700 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 12 C 4/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2017, č. j. 22 Co 73/2017-187, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Příbrami usnesením ze dne 3. 4. 2015, č. j. 12 C 4/2015-36, nepřiznal žalobci osvobození od soudního poplatku; odvolání žalobce proti tomuto usnesení odmítl pro opožděnost usnesením ze dne 14. 5. 2015, č. j. 12 C 4/2015-45.

Usnesením ze dne 12. 6. 2015, č. j. 12 C 4/2015-56, Okresní soud v Příbrami zastavil řízení vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 12 C 4/2015 pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (výrok I.), a odvolání žalobce proti usnesení ze dne 14. 5. 2015, č. j. 12 C 4/2015-45, odmítl pro opožděnost (výrok II.); současně rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 22. 9. 2015, č. j. 22 Co 336/2015-84, usnesení soudu prvního stupně ze dne 12. 6. 2015, č. j. 12 C 4/2015-56, potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti části usnesení odvolacího soudu ze dne 22. 9. 2015, č. j. 22 Co 336/2015-84, jíž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně ze dne 12. 6. 2015, č. j. 12 C 4/2015-56, o zastavení řízení, podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud usnesením ze dne 1. 3. 2018, sp. zn. 33 Cdo 522/2018, odmítl.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 29. 1. 2016, č. j. 12 C 4/2015-113, řízení o dovolání žalobce proti napadenému usnesení odvolacího soudu zastavil a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud usnesením ze dne 24. 5. 2016, č. j. 22 Co 199/2016-138, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu ze dne 24. 5. 2016, č. j. 22 Co 199/2016-138, podal žalobce dovolání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 1. 2017, č. j. 12 C 4/2015-177, řízení o dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu ze dne 24. 5. 2016, č. j. 22 Co 199/2016-138, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud usnesením ze dne 24. 2. 2017, č. j. 22 Co 73/2017-187, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu ze dne 24. 2. 2017, č. j. 22 Co 73/2017-187, podal žalobce dovolání, v němž požádal o osvobození od soudního poplatku za dovolání.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Podle § 30 odst. 1 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů.

Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od placení soudních poplatků či nikoliv, nemůže být opětovně podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Ustanovení zákona o soudních poplatcích ve spojení s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků, se tudíž vykládá tak, že se neplatí soudní poplatek za dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, uveřejněné pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poněvadž dovolání žalobce se primárně váže k rozhodnutí soudu prvního stupně o jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků, Nejvyšší soud shora uvedený výklad aplikoval i na danou věc. Vzhledem k tomu, že dovolatel není povinen uhradit soudní poplatek z podaného dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, je nadbytečné, aby bylo rozhodováno o jeho návrhu na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

Dovolání směřující proti usnesení odvolacího soudu ze dne 24. 2. 2017, č. j. 22 Co 73/2017-187, pak Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále opět jen „o. s. ř.“), jako bezpředmětné.

Jelikož v mezidobí bylo odmítnuto dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 22. 9. 2015, č. j. 22 Co 336/2015-84, a tím bylo skončeno dovolací řízení, ve vztahu k němuž se nyní projednávaným dovoláním žalobce domáhá revize závěru o zastavení dovolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku za dovolání proti usnesení ze dne 24. 5. 2016, č. j. 22 Co 199/2016-138, stal se opravný prostředek (dovolání) žalobce proti usnesení odvolacího soudu ze dne 24. 2. 2017, č. j. 22 Co 73/2017-187, bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí a je namístě jeho odmítnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2013, sen. zn. 29 NSČR 8/2011).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být zdůvodněn (§ 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. března 2018

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru