Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3088/2013Usnesení NS ze dne 29.10.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.3088.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3088/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Tessile ditta services a.s. se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, identifikační číslo 28329082, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, proti žalovanému J. K., o zaplacení 950,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 19 EC 477/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. října 2012, č. j. 68 Co 441/2012-78, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náklady dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 3 (soud prvního stupně) usnesením ze dne 25. května 2012, č j. 19 EC 477/2009-56, zamítl návrh, jímž se žalovaný domáhal, aby soud vyslovil, že usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 8. 6. 2010, č. j. 19 EC 477/2009-16, bylo doručeno neúčinně.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 10. října 2012, č. j. 68 Co 441/2012-78, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dne 12. 12. 2012 dovolání, které nijak nekonkretizoval.

Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovaným subjektem (žalovaným), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srovnej čl. II. bod 7. zákona 404/2012 Sb. dále jen „o. s. ř.“), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Protože z dovolání ani z obsahu spisu nevyplývalo, že by žalovaný byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně že by sám měl právnické vzdělání, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 17. prosince 2012, 19 EC 477/2009-102, správně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení řádné dovolání; současně jej poučil, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, tj. nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Na tuto výzvu reagoval žalovaný podáním z 18. 12. 2012, jímž požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů; Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 3. ledna 2013, č. j. 19 EC 477/2009-107, jeho návrh na ustanovení advokáta zamítl. Odvolání žalovaného proti tomuto usnesení Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. července 2013, č. j. 68 Co 288/2013-148, odmítl.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 větě za středníkem o. s. ř. - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, dovolací soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalovaný sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. října 2013

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru