Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 3041/2017Usnesení NS ze dne 08.08.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.3041.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 3041/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobců a/ J. V. a b/ M. G., proti žalovanému JUDr. I. Č., o 1.160.000 Kč s příslušenstvím a 3.050.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 14 C 35/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 16 Co 374/2016-60, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobkyně požádala přiznání osvobození od soudních poplatků.

Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 11. 8. 2016, č. j. 14 C 35/2015-50, žalobkyni osvobození od soudního poplatku nepřiznal s odůvodněním, že neprokázala věrohodným způsobem své poměry, které by přiznání osvobození odůvodňovaly.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 9. 2016, č. j. 16 Co 374/2016-60, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně (nezastoupená advokátem) dovolání.

Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (žalobkyní), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 2. 12. 2016, č. j. 14 C 35/2015-66, vyzval žalobkyni, aby do 30 dnů od doručení tohoto usnesení odstranila nedostatek podmínky dovolacího řízení, a to tak, že doloží soudu plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání; současně ji poučil o následcích neuposlechnutí výzvy. Žalobkyně na usnesení s výzvou, které jí bylo doručeno 12. 12. 2016, nezareagovala.

Protože se nepodařilo přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek povinného zastoupení žalobkyně (dovolatelky) odstranit, dovolacímu soudu nezbylo, než dovolací řízení zastavit (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b o. s. ř. ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. srpna 2017

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru