Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2718/2016Usnesení NS ze dne 30.06.2016

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.2718.2016.1
Dotčené předpisy

čl. 237 o. s. ř.

čl. 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2718/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně GRK 2000 s.r.o. se sídlem v Praze 5, Grafická 426/23, identifikační číslo 26705591, zastoupené JUDr. Ing. Martinem Veberem, advokátem se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, proti žalovanému JUDr. J. K., zastoupenému JUDr. Stanislavou Křivánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Gutova 1870/40, o 595.600,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 11 C 839/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2015, č. j. 54 Co 354/2015-126, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 13.310,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Ing. Martina Vebera, advokáta.

Odůvodnění:

Dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí neobsahuje obligatorní náležitost, a sice vymezení toho, v čem žalovaný (dále též „dovolatel“) spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [§ 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) - dále jen „o. s. ř.“]; o tuto náležitost již dovolání nemůže být doplněno (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., musí dovolatel vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nestačí pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř. (či jeho části).

Ačkoli dovolatel ohlašuje přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř., neboť má za to, že se odvolací soud svým rozhodnutím odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a Ústavního soudu, obsahově (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) pouze polemizuje s tím, jak tento soud rozhodl. Argument, podle kterého se odvolací soud „odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu“, může být způsobilým vymezením přípustnosti dovolání ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř., jen je-li z dovolání patrno, o kterou takovou právní otázku jde a od které „ustálené rozhodovací praxe“ se řešení této otázky odvolacím soudem odchyluje (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, publikované jako R 4/2014 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolatel ve vztahu k řešení otázky neprovedení navržených důkazů shora uvedenému požadavku nedostál; existence vady řízení, která není uplatněna v souladu se zněním § 237 o. s. ř., není způsobilá založit přípustnost dovolání. Námitka rozporu rozhodnutí odvolacího soudu s ustálenou rozhodovací praxí Ústavního soudu nekoresponduje s vymezením předpokladů přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř., a není tak způsobilá založit přípustnost dovolání.

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného odmítl podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2013, sen. zn. 29 NSČR 51/2013).

Pro úplnost - mimo důvod, který vedl k odmítnutí dovolání - nutno uvést, že uplatněním způsobilého dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu, než z jakého vyšel při posouzení věci odvolací soud, a že samotné hodnocení důkazů soudem (opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v ustanovení § 132 o. s. ř.) nelze (ani v režimu dovolacího řízení podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013) úspěšně napadnout dovolacím důvodem podle § 241a odst. 1 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 30. června 2016

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru