Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2631/2019Usnesení NS ze dne 28.08.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.2631.2019.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2631/2019-32

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce M. S., narozeného XY, bytem XY proti žalovanému K. P., narozenému XY, bytem XY, o nejasné podání, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 Nc 261/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 4. 2019, č. j. 15 Co 44/2019-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti shora uvedenému usnesení krajského soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2019, č. j. 34 Nc 261/2018-24, o zastavení dovolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), soud prvního stupně již vyzval usnesením ze dne 16. 10. 2018, č. j. 34 Nc 261/2018-18, aby do 15 dnů od jeho doručení předložil plnou moc udělenou zvolenému advokátovi a jím sepsané dovolání; zároveň byl poučen, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno; žalobce nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení ve stanovené lhůtě neodstranil. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 8. 2019

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru