Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2558/2019Usnesení NS ze dne 21.01.2020

HeslaDoručování
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.2558.2019.1
Dotčené předpisy

§ 50d odst. 1 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2558/2019-85

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce M. B., bytem XY, zastoupeného Mgr. Bohuslavem Novákem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 843/4, proti žalovanému VESLAŘSKÉMU KLUBU MORÁVIA UH z.s., se sídlem v Uherském Hradišti, Tyršovo náměstí 440 (identifikační číslo 163 61 016), zastoupenému Mgr. Lucií Ježkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Na Strži 2102/61a, o neúčinnosti doručení, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. EPR 53137/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 30. 11. 2016, č.j. 59 Co 418/2016-67, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 24. 2. 2016, č.j. EPR 53137/2013-32, kterým Okresní soud v Uherském Hradišti zamítl návrh žalovaného na prohlášení neúčinnosti doručení elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 22. 4. 2013, č.j. EPR 53137/2013-11. Vydal-li soud rozhodnutí, kterým se řízení u něho končí (elektronický platební rozkaz - exekuční titul v již zahájeném exekučním řízení), nelze podle odvolacího soudu z ustanovení § 50d občanského soudního řádu dovozovat, že by mohl i nadále jako odesílající soud posuzovat okolnosti významné pro závěr, zda rozhodnutí bylo řádně a účinně doručeno a zda je tedy pravomocné a vykonatelné, popřípadě, kdy nabylo právní moci nebo se stalo vykonatelným.

Dovolání, kterým rozhodnutí odvolacího soudu žalovaný napadl, není přípustné.

Nejvyšší soud věc posoudil podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o.s.ř.“).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (srov. § 239 o.s.ř.).

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně vyšel z toho, že 7. 4. 2015 podal žalovaný u Okresního soudu v Uherském Hradišti návrh na prohlášení neúčinnosti doručení elektronického platebního rozkazu vydaného stejným soudem 22. 4. 2013, na jehož základě byla 12. 3. 2015 zahájena exekuce. Elektronický platební rozkaz soud žalovanému doručil do datové schránky L. B. (bratra žalobce), který byl do 26. 4. 2012 předsedou žalovaného. L. B. nově zvolené předsednictvo žalovaného o zřízení datové schránky neinformoval a přístupové údaje si ponechal. O existenci datové schránky se žalovaný dozvěděl až v létě 2013, přístup do ní získal až v září 2013. V té době však datová schránka již neobsahovala informaci o doručení datové zprávy obsahující elektronický platební rozkaz, neboť ten byl doručen 23. 4. 2013 a po devadesáti dnech byla příslušná datová zpráva automaticky smazána.

Podle § 50d odst. 1 o.s.ř. rozhodne odesílající soud na návrh účastníka, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. V návrhu musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uveden den, kdy se účastník s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit, a označení důkazů, jimiž má být včasnost a důvodnost návrhu prokázána.

Právní názor odvolacího soudu odpovídá tomu, co Nejvyšší soud vyslovil v usnesení ze dne 14. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 30/2015, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 63/2016 [„O neúčinnosti doručení odesílající soud rozhoduje – jak vyplývá ze znění a smyslu ustanovení § 50d o.s.ř. - jen pro účely řízení, které u něho (ještě) probíhá. Vydal-li soud rozhodnutí (rozsudek, usnesení nebo platební rozkaz), kterým se řízení u něho končí, nelze z ustanovení § 50d o.s.ř. úspěšně dovozovat, že by mohl (i nadále) posuzovat okolnosti významné pro závěr, zda rozhodnutí jím vydaná byla řádně a účinně doručena a zda tedy jsou pravomocná a vykonatelná, popřípadě kdy nabyla právní moci nebo se stala vykonatelnými. Je-li soud v řízení o výkon rozhodnutí (soud a soudní exekutor v exekučním řízení) oprávněn přezkoumávat správnost potvrzení o vykonatelnosti všech titulů pro výkon rozhodnutí (exekuci), včetně titulů vydaných v občanském soudním řízení (srov. § 275 odst. 2 o.s.ř. a § 52 odst.1 ex. řádu), je-li soud prvního stupně povinen odmítnout opožděné odvolání a dovolání (§ 208 odst. 1 a § 241b odst. 1 o.s.ř.), je-li odvolací soud povinen odmítnout opožděné odvolání, nerozhodl-li o odmítnutí soud prvního stupně, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně (§ 218a o.s.ř.), je-li dovolací soud povinen odmítnout opožděné dovolání, nerozhodl-li o odmítnutí soud prvního stupně, ačkoliv dovolání bylo podáno opožděně (§ 243c odst. 3 o.s.ř.), a je-li soud povinen zamítnout opožděně podanou žalobu pro zmatečnost nebo žalobu na obnovu řízení (srov. § 233 až § 235, § 235e odst. 1 a § 235f o.s.ř.), znamená to (mimo jiné), že nikoliv odesílajícímu soudu, ale soudům v řízení o výkon rozhodnutí (v exekučním řízení) nebo soudům příslušným ke zkoumání opožděnosti (řádných a mimořádných) opravných prostředků přísluší - jako nutný předpoklad pro jejich rozhodování - také posuzování toho, zda doručení rozhodnutí proběhlo řádně (v souladu se zákonem) a účinně (zda tu není omluvitelný důvod, pro který se účastník nebo jeho zástupce nemohl s řádně doručeným rozhodnutím seznámit)“]. Od závěrů shora uvedených nemá dovolací soud důvod se odchýlit.

V projednávané věci se žalovaný domáhal určení neúčinnosti doručení elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 22. 4. 2013, č.j. EPR 53137/2013-11, až poté, co bylo řízení u odesílajícího soudu skončeno; proto nemohl být jeho návrh úspěšný.

Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 1. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru