Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 25/2020Usnesení NS ze dne 25.05.2020

HeslaVady podání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.25.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017

§ 237 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 25/2020-95

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně Raiffeisenbank a.s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b (identifikační číslo 492 40 901), zastoupené Mgr. Petrem Řehákem, advokátem se sídlem v Praze 3, Domažlická 1256/1, proti žalované Z. Z., bytem XY, o 130.035 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 6 C 65/2018, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 8. 2019, č.j. 25 Co 130/2019-79, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud dovolání žalobkyně proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž krajský soud částečně změnil a částečně potvrdil rozsudek ze dne 4. 12. 2018, č.j. 6 C 65/2018-55, kterým Okresní soud v Rokycanech uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 31.224 Kč se zákonným úrokem z prodlení z této částky ve výši 8,05 % od 1. 2. 2018 do zaplacení a částku 230.035 Kč se zákonným úrokem z prodlení z této částky ve výši 8,05 % od 1. 2. 2018 do zaplacení, odmítl (§ 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 /srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb./, dále jen „o.s.ř.“). Dovolání neobsahuje způsobilé vymezení toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), o tuto obligatorní náležitost již nemůže být doplněno (§ 241b odst. 3 o.s.ř.) a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam taxativně vyjmenovaných hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu § 237 o.s.ř. či jeho části. Jinak vyjádřeno, z obsahu dovolání musí být patrné, zda jde (má jít) o některý ze čtyř v úvahu přicházejících případů, kdy napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva 1/ při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo 2/ která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo 3/ která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo 4/ má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 80/2013, ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2014, ze dne 27. 8. 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, a ze dne 15. 10. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2326/2013). Dovolatel je tak povinen uvést, v řešení jaké otázky hmotného nebo procesního práva se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která taková otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která otázka hmotného nebo procesního práva je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, popř. která taková právní otázka (již dříve vyřešená) má být dovolacím soudem posouzena jinak (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2015, sp. zn. II ÚS 2716/13, a ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 1675/14).

Dovolatelka k přípustnosti pouze citovala část ustanovení § 237 o.s.ř., aniž blíže specifikovala v řešení jaké právní otázky a od které ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se odvolací soud odchýlil, a kterou právní otázku považuje za dosud Nejvyšším soudem neřešenou. Tím požadavkům na řádné vymezení přípustnosti dovolání ve smyslu výše uvedeném zjevně nedostála.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 5. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru