Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2477/2017Usnesení NS ze dne 20.06.2017

HeslaZastoupení
Dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.2477.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2477/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně J. H., zastoupené JUDr. Janem Rothem, advokátem se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 3201/6, proti žalovanému J. H., o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 16 C 44/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2017, č. j. 25 Co 376/2016-162, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 23. 3. 2016, č. j. 16 C 44/2015-96, uložil žalovanému povinnost vyklidit pozemek parc. č. 786, jakož i budovu č. p. 1685, která je jeho součástí, a pozemek parc. č. 787, vše katastrální území K. a vyklizené je předat žalobkyni do 15 dnů od právní moci rozsudku; současně rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 1. 2. 2017, č. j. 25 Co 376/2016-162, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný blanketní dovolání s tím, že jeho zdůvodnění zašle prostřednictvím svého nového právního zástupce.

Usnesením ze dne 20. 4. 2017, č. j. 16 C 44/5015-174, Okresní soud v Kladně žalovaného vyzval, aby své dovolání doplnil o zákonem stanovené náležitosti a aby si - pokud sám nemá právnické vzdělání - zvolil advokáta, který ho bude v dovolacím řízení zastupovat a jehož prostřednictvím bude dovolání sepsáno. Na uvedenou výzvu soudu, která mu byla doručena 26. 4. 2017, žalovaný nereagoval.

V dovolacím řízení bylo postupováno podle zákona č. 99/1996 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání bylo podáno k tomu legitimovaným subjektem (žalovaným), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel (fyzická osoba) právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj (jde-li o právnickou osobu) osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Z obsahu spisu se nepodává, že by žalovaný byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně že by sám měl právnické vzdělání.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo, dovolací soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být v posuzovaném případě zdůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. června 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru