Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2319/2011Usnesení NS ze dne 13.12.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:33.CDO.2319.2011.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

§ 237 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2319/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce M. L., zastoupeného JUDr. Davidem Mášou, advokátem se sídlem Praha 1, Křemencova 185/1, proti žalované PROLUX Consulting Int. s.r.o. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 819, zastoupené JUDr. Janou Kudrnovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 3/119, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 63/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. ledna 2011, č. j. 19 Co 155/2010-100, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na nákladech dovolacího řízení částku 2.550,- Kč k rukám JUDr. Davida Máši, advokáta se sídlem Praha 1, Křemencova 185/1.

Odůvodnění:

Dovolání žalované proti rozsudku ze dne 26. ledna 2011, č. j. 19 Co 155/2010-100, jímž Krajský soud v Brně potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 18. ledna 2010, č. j. 17 C 63/2009-62, ve výrocích II. a III., kterými byl zrušen „rozhodčí nález vydaný dne 23. 3. 2009 pod sp. zn. 11088/09 rozhodcem JUDr. Bc. M. K. Ph.D. se sídlem na adrese Sdružení rozhodců, s. r. o. v Brně, Příkop 8 (IBC)“,a bylo rozhodnuto o nákladech řízení, a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“, a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť rozsudek odvolacího soudu nemá ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.

Odlišnosti v posuzování otázky, kterou žalovaná předložila k dovolacímu přezkumu, již Nejvyšší soud odstranil usnesením velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 121/2011. V něm formuloval a odůvodnil závěr, že neobsahuje-li rozhodčí doložka přímé určení rozhodce ad hoc a odkazuje-li pouze na „rozhodčí řád“ vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je (jako celek) neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem. Odvolací soud (stejně jako soud prvního stupně) k dovolacímu přezkumu nastolenou otázku posoudil v souladu s takto sjednocenou judikaturou.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobci vznikly náklady v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta, které sestávají z odměny advokáta ve výši 2.250,- Kč (§ 2 odst. 1, § 8 ve spojení s § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 ve spojení s § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 13. prosince 2011

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru