Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 212/2015Usnesení NS ze dne 26.02.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.212.2015.1
Dotčené předpisy

čl. 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 212/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobců a) P. P., b) MUDr. A. P. a c) J. P., zastoupených Mgr. Janem Krátkým, advokátem se sídlem v Mladé Boleslavi, Na Kozině 1438, proti žalovanému K. K., o 60.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 24 EC 1275/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. října 2013, č. j. 9 Co 510/2013-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu, jímž byl ve věci samé potvrzen rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 19. listopadu 2012, č. j. 24 EC 1275/2011-34, ukládající mu povinnost zaplatit žalobcům 60.000,- Kč s příslušenstvím a bylo rozhodnuto o nákladech řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013 (bod 1. a 7. článek II. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen „o. s. ř.“) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaného, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 16. ledna 2014, č. j. 24 EC 1275/2011-66, aby do 20 dnů od jeho doručení předložil plnou moc udělenou zvolenému advokátovi a jím sepsané dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žádost žalovaného o přiznání osvobození od soudního poplatku z dovolání a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 13. března 2014, č. j. 24 EC 1275/2011-88, ve spojení s potvrzujícím usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. června 2014, č. j. 9 Co 227/2014-98, zamítl. Žalovaný byl poté opětovně usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. prosince 2014, č. j. 24 EC 1275/2011-105, vyzván, aby do 20 dnů od jeho doručení prostřednictvím advokáta, jehož si pro zastoupení v dovolacím řízení zvolí, doplnil chybějící náležitosti dovolání. Usnesení bylo žalovanému doručeno dne 8. prosince 2014; vytčené nedostatky do dnešního dne neodstranil.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření, provedená soudem prvního stupně, žalovaný nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání podle § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 1, 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. února 2015

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru