Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1941/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

HeslaDovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.1941.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1941/2020-106

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně M. L., bytem XY, zastoupené JUDr. Jiřinou Jirákovou, advokátkou se sídlem ve Slaném, Třebízského 175/44, proti žalované ASIO NEW, spol. s r. o., se sídlem v Brně - Horních Heršpicích, Kšírova 552/45 (identifikační číslo 293 03 125), o odstranění vady dodáním nové věci bez vady, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 7 C 60/2019, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. 1. 2020, č.j. 23 Co 344/2019-32, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 2. 1. 2020, č.j. 23 Co 344/2019-32, potvrdil usnesení ze dne 11. 11. 2019, č.j. 7 C 60/2019-23, kterým Okresní soud v Kladně vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Městskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému (§ 105 odst. 2 občanského soudního řádu). Odvolací soud uzavřel, že místně příslušným soudem k řízení, v němž žalobkyně uplatňuje právo z vadného plnění – odstranění vady domácí čističky odpadních vod dodáním nové věci bez vady, je obecný soud žalované, tj. okresní soud, v jehož obvodu má sídlo (§ 84, § 85 odst. 3 občanského soudního řádu). Domácí čistička odpadních vod není součástí pozemku, na němž je umístěna (§ 505, § 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), a proto nepřichází v úvahu příslušnost podle § 88 písm. b/ občanského soudního řádu.

Dovolání, kterým žalobkyně napadla rozhodnutí odvolacího soudu, není přípustné.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Dovolání nelze podat z důvodu vad podle § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3.

Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (srov. § 239 o.s.ř.).

Odvolací soud vyšel z toho, že domácí čistička odpadních vod typu AS - IDEAL PZV 5 SSC, která byla předmětem kupní smlouvy č. OP - 931/2017 z 19. 7. 2017, je „certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací (balená ČOV v samonosné nádrži kategorie WET pro osazení na podkladní betonovou desku.)“ Instalace čističky spočívá v tom, že se nádrž, která se bez ukotvení či jiného pevného spojení se zemí osadí na dno výkopu, napojí na kanalizaci, propojí se hadicemi uloženými v chráničce s ovládací skříňkou (dmychadlo, ventily a rozvaděč) a připojí se na elektrickou energii. Lze ji přenést z místa na místo bez porušení její podstaty.

Vychází-li kritika právního posouzení věci z jiného skutkového stavu, než z jakého vyšel odvolací soud, nejde o regulérní uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 1 o.s.ř. Žalobkyně uvedený předpoklad opomíjí, neboť oproti tomu, co pro účely posouzení místní příslušnosti zjistil odvolací soud, prosazuje, že čistička odpadních vod s propojovacím (vtokovým a odtokovým) potrubím a vsakovací šachtou, jejíž nádrž je uložena na betonové desce a zahrnuta zeminou, je pevně spojena se zemí a nelze ji z pozemku vyjmout bez porušení její podstaty. Z této skutkové verze dovozuje, že se řízení týká práva k nemovité věci (§ 88 písm. b/ o.s.ř.).

Nejvyšší soud nepřípustné dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru