Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 184/2020Usnesení NS ze dne 27.02.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.184.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1444/20


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 184/2020-285

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce M. K., bytem XY, proti žalované Servatech s. r. o., se sídlem v Praze 10, Záběhlická 134/95 (identifikační číslo osoby 290 40 591), zastoupené JUDr. Michaelou Pechovou Vosátkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Muchova 233/1, o zaplacení 2.500 Kč a 2.800 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 18 C 8/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. 4. 2019, č. j. 18 C 8/2017-209, a o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 6. 2019, č. j. 11 Co 168/2019-220, takto:

I. Řízení o dovoláních se zastavují.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 24. 4. 2019, č. j. 18 C 8/2017-209, zastavil řízení o obnově řízení a rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 6. 2019, č. j. 11 Co 168/2019-220, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesením soudů obou stupňů podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud posoudil podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, jímž lze napadnout výhradně rozhodnutí odvolacího soudu. Občanský soudní řád tudíž ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Nedostatek funkční příslušnosti je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání, které žalobce výslovně podal proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 4. 2019, č. j. 18 C 8/2017-209, podle § 104 odst. 1 věty první ve spojení s § 243b o. s. ř. zastavil (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 45/2000).

Pokud jde o dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu (ze dne 14. 6. 2019, č. j. 11 Co 168/2019-220), nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel (fyzická osoba) právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj (jde-li o právnickou osobu) osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Z obsahu spisu nevyplývá, že by žalobce byl v řízení o dovolání proti v záhlaví označeném usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, případně že by sám měl právnické vzdělání. Řízení o návrhu na osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce z řad advokátů, který žalobce podal současně s dovoláním, Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 16. 9. 2019, č. j. 18 C 8/2017-248, zastavil, neboť o obsahově totožných návrzích již bylo dříve pravomocně rozhodnuto, a Městský soud v Praze usnesením ze dne 22. 10. 2019, č. j. 11 Co 340/2019-255, toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti usnesení odvolacího soudu ze dne 22. 10. 2019 již žalobce nebrojil, zástupce z řad advokátů si však nezvolil.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo, dovolací soud rovněž řízení o dovolání proti v záhlaví označeném usnesení odvolacího soudu zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru