Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1832/2017Usnesení NS ze dne 18.05.2017

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.1832.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1832/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně S. Š., zastoupené Mgr. Andreou Novosadovou, advokátkou se sídlem v Boskovicích, Hybešova 2378/17, proti žalovanému L. P., podnikateli se sídlem v Benešově 55 (identifikační číslo 75186462), zastoupenému JUDr. Tomášem Hrdličkou, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 244/53, o 204.259,02 Kč s příslušenstvím oproti vydání předmětu díla, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 5 C 114/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2017, č.j. 37 Co 353/2015-311, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.440 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Andrey Novosadové, advokátky.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil rozsudek ze dne 9. 6. 2015, č.j. 5 C 114/2010-284, kterým Okresní soud v Blansku žalovanému uložil zaplatit žalobkyni 204.259,02 Kč s příslušenstvím (oproti povinnosti žalobkyně vydat žalovanému specifikované věci), na náhradě nákladů řízení 214.578 Kč a náklady řízení státu (33.421 Kč); odvolání, kterým žalovaný napadl výroky, jimiž Okresní soud v Blansku připustil změnu žaloby a rozhodl o vrácení zálohy na náklady znaleckého posudku žalobkyni, odmítl a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání, kterým napadl rozhodnutí odvolacího soudu, neobsahuje způsobilé vymezení toho, v čem žalovaný spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a dovolacího důvodu (§ 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“); o tyto obligatorní náležitosti již dovolání nemůže být doplněno (§ 241b odst. 3, věta první, o.s.ř.) a v dovolacím řízení pro tyto (kvalifikované) vady nelze pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam taxativně vyjmenovaných hledisek považuje za splněné. Jinak vyjádřeno, z obsahu dovolání musí být patrné, zda jde (má jít) o některý ze čtyř v úvahu přicházejících případů, kdy napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva 1/ při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo 2/ která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo 3/ která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo 4/ má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 80/2013, ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2014, ze dne 27. 8. 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, a ze dne 15. 10. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2326/2013). K projednání dovolání přitom nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o.s.ř. či jeho části. Dovolatel je tak povinen uvést, od řešení jaké otázky hmotného nebo procesního práva se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která taková otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která otázka hmotného nebo procesního práva je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, popř. která taková právní otázka (již dříve vyřešená) má být dovolacím soudem posouzena jinak. Důvod dovolání, jímž může být jen nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem, se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá jeho nesprávnost (srov. § 241a odst. 1, 3 o.s.ř.).

Jak vyplývá z celého obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.), žalovaný shora uvedeným požadavkům nedostál.

Dovolání proti výrokům, jimiž odvolací soud odmítl odvolání žalovaného, není objektivně přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.).

Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalobkyně podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 18. května 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru