Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 18/2013Usnesení NS ze dne 28.11.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.18.2013.1
Dotčené předpisy

čl. 243b odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

čl. 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 18/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce K. L., zastoupeného JUDr. Alenou Malachovou, advokátkou se sídlem ve Znojmě, Studentská 4, proti žalovanému I. C., zastoupenému JUDr. Janem Juračkou, advokátem se sídlem ve Znojmě, Tovární 7, o zaplacení smluvní pokuty, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 14 C 1977/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2012, č. j. 21 Co 191/2011-82, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 13.794,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jana Juračky, advokáta.

Odůvodnění:

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2012, č. j. 21 Co 191/2011-82, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 17. března 2011, č. j. 14 C 1977/2009-63, v části, jíž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci smluvní pokutu ve výši 4.395 EUR za období od 11. 12. 2008 do 30. 9. 2009 a dále ve výši 2 % denně z částky 750 EUR od 1. 10. 2009 do zaplacení tak, že se žaloba v tomto rozsahu zamítá, je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění do 31. 12. 2012 – dále jen „o. s. ř.“ (čl. II. bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.); je však zjevně bezdůvodné.

Žalobce předkládá dovolacímu přezkumu právní otázku nepřiměřenosti (neplatnosti) ujednání o smluvní pokutě ve výši 2 % denně z částky 750 EUR (tj. výkladu § 39 a § 544 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku).

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu se již v otázce úměry sankční povinnosti představující smluvní pokutu za nesplnění povinnosti zaplatit peněžitý dluh ustálila na tom, že ujednání o smluvní pokutě ve výši 1% denně je zpravidla považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 1999, sp. zn. 29 Cdo 2495/98, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 6/2000, ze dne 27. února 2007, sp. zn. 33 Odo 236/2005, ze dne 22. září 2006, 33 Odo 71/2006, ze dne 30. listopadu 2010, sp. zn. 33 Cdo 4377/2008, ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 33 Cdo 5364/2007, ze dne 24. března 2011, sp. zn. 33 Cdo 2248/2009). Odvolací soud se při řešení uvedené otázky od ustálené praxe dovolacího soudu neodchýlil.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce je zjevně bezdůvodné; dovolací soud je proto podle § 243b odst. 1 a 5 věty prvé a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalovaný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za zastupování advokátem v dovolacím řízení. Poté, co Ústavní soud zrušil vyhlášku č. 484/2000 Sb. (srov. nález ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, publikovaný ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 116/2013), výši mimosmluvní odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, 2, § 2, § 6 odst. 1, § 7 bod 6., § 8 odst. 1, 2 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“), tj. částkou 11.100,- Kč. Součástí nákladů je paušální částka náhrady za úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 advokátního tarifu) a částka 2.394,- Kč odpovídající 21% dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 28. listopadu 2013

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru