Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1317/2013Usnesení NS ze dne 18.06.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.1317.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1317/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce P. S., zastoupeného Mgr. Janem Hrudkou, advokátem se sídlem Praha 1, Vodičkova 30, jako opatrovníkem, proti žalované Tesco Stores ČR a. s. se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, zastoupené Mgr. Pavlem Matějkou, advokátem se sídlem Praha 1, Kaprova 14, o 2.893,- Kč s příslušenstvím a o úrok z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 6 C 89/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. listopadu 2012, č. j. 30 Co 94/2012-196, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 20. října 2011, č. j. 6 C 89/2010-111, zastavil řízení v části, v níž se žalobce domáhal zaplacení 5 Kč a dále úroku z prodlení z částky 3.393,- Kč za dobu od 27. 12. 2007 do 7. 1. 2008 ve výši 1,5% ročně (výrok I.), uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 500,- Kč spolu s úrokem z prodlení z této částky ve výši 1,5 % ročně od 16. 10. 2009 do zaplacení a to do 3 dnů od právní moci rozsudku (výrok II.), zamítl žalobu o zaplacení úroku z prodlení z částky 500,- Kč ve výši 1,5 % ročně od 8. 1. 2008 do 15. 10. 2009 (výrok III.), zamítl žalobu o zaplacení částky 2.893,- Kč spolu s úrokem prodlení z této částky ve výši 1,5 % ročně od 8. 1. 2008 do zaplacení (výrok IV.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu (výroky V. a VI.).

Městský soud v Praze k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 13. listopadu 2012, č. j. 30 Co 94/2012-196, rozsudek soudu prvního stupně v zamítavých výrocích III. a IV. a v nákladových výrocích V. a VI. potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků a státu.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž namítá nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem.

Dovolání žalobce bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 31. 12. 2012 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen „o. s. ř.“), účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

V posuzovaném případě z obsahu spisu vyplývá, že napadený rozsudek odvolacího soudu byl doručen opatrovníkovi žalobce prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky dne 27. 11. 2012 (§ 45 odst. 2, § 46 odst. 1 a § 158 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 211 o. s. ř.). Jelikož opatrovník má stejné postavení jako zástupce na základě procesní plné moci, odvíjí se i lhůta pro podání dovolání ode dne doručení rozsudku opatrovníkovi. Ve smyslu § 57 odst. 2 o. s. ř. tak v dané věci poslední den lhůty k podání dovolání připadl na pondělí 28. 1. 2013. Skutečnost, že napadený rozsudek byl doručen žalobci dne 30. 11. 2011, neměla žádný vliv na lhůtu k podání dovolání, jejíž běh již započal.

Bylo-li dovolání osobně podáno u soudu prvního stupně až dne 30. 1. 2013, stalo se tak zjevně po marném uplynutí dovolací lhůty, tedy opožděně.

Nejvyšší soud proto pozdě podané dovolání odmítl (§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve spojení s § 218a o. s. ř.). Nad rámec uvedeného závěru je vhodné poznamenat, že i kdyby bylo dovolání podáno včas, byla by jeho přípustnost vyloučena ve smyslu § 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., jelikož napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalované v průběhu dovolacího řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 18. června 2013

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru