Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 126/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaDovolací důvody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.126.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 1,3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 126/2020-191

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Rent4Ever, s.r.o., se sídlem v Kolíně, Sokolská 166 (identifikační číslo 284 32 835), zastoupené Mgr. Pavlem Bartoněm, advokátem se sídlem v Praze 2, Chodská 1383/22, proti žalovanému J. P., bytem XY, zastoupenému JUDr. Petrem Hamplem, Ph.D., advokátem se sídlem v Ostravě, Nivnická 388/12, o 40.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 16 C 54/2018, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 5. 2019, č. j. 55 Co 88/2019-146, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.630 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Pavla Bartoně, advokáta.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozhodnutím městský soud potvrdil rozsudek ze dne 12. 11. 2018, č. j. 16 C 54/2018-91, kterým Obvodní soud pro Prahu 8 uložil žalovanému zaplatit žalobkyni 40.000 Kč s 8,05% úroky z prodlení od 11. 7. 2017 do zaplacení a na náhradě nákladů řízení 18.117 Kč; žalobkyni přiznal na náhradě nákladů odvolacího řízení 7.260 Kč. Odvolací soud žalobou uplatněný nárok podřadil ustanovením § 2445 a 2447 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“), a uzavřel, že žalobkyně má právo na provizi, neboť pro žalovaného obstarala příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu o převodu podílu v bytovém družstvu.

Dovolání, kterým žalovaný napadl rozhodnutí odvolacího soudu, není přípustné.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o.s.ř.“).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Dovolání nelze podat z důvodu vad podle § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3.

Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (srov. § 239 o.s.ř.).

Odvolací soud převzal skutková zjištění, k nimž po provedeném dokazování dospěl soud prvního stupně, a vyšel z toho, že žalobkyně se ústní smlouvou zavázala zprostředkovat žalovanému uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu v označeném bytovém družstvu, s nímž se pojí právo nájmu bytu, s třetí osobou. Rezervační smlouvou, kterou 27. 4. 2017 účastníci uzavřeli s A. A. (zájemkyní o družstevní podíl), sjednaly strany peněžní částku za převod a další podmínky. Žalovaný se zavázal zaplatit žalobkyni za zprostředkování převodu 50% rezervačního poplatku, tj. 40.000 Kč, nebude-li ve sjednané lhůtě (do 15. 6. 2017) z důvodů na jeho straně na výzvu zprostředkovatelky uzavřena převodní smlouva se zájemkyní, kterou obstarala žalobkyně. Žalovaný smlouvu o převodu podílu v bytovém družstvu odmítl uzavřít s tím, že žalobkyně nesplnila podmínky prodeje ústně dohodnuté ve zprostředkovatelské smlouvě; sjednání těchto podmínek, kterých se žalovaný dovolával, nebylo v řízení prokázáno.

Správnost rozhodnutí odvolacího soudu nelze poměřovat námitkami, které vycházejí z jiného než odvolacím soudem zjištěného skutkového stavu, a to i kdyby šlo o námitky právní. Argumentace žalovaného má v tomto ohledu základ v polemice se skutkovými zjištěními odvolacího soudu, jež dovolacímu přezkumu nepodléhají. Oproti skutkovým závěrům, z nichž vycházel odvolací soud, prosazuje, že žalobkyně – v rámci dohodnutých prodejních podmínek – nerespektovala „požadavek na realizaci prodeje prostřednictvím zjednodušeného formuláře …, požadavek na absenci ujednání o smluvních pokutách a zejména pak dosažení nejvyšší možné kupní ceny za prodávaný družstevní podíl.“ Při své zprostředkovatelské činnosti nevycházela z hlavního zadání a tím, že zajistila zájemkyni s cenou o 500.000 Kč nižší, než byla obvyklá tržní cena, „naplnila nekalé obchodní praktiky.“ Z těchto důvodů však rozhodnutí odvolacího soudu úspěšně napadnout nelze (srov. § 241a odst. 1, 3 o.s.ř.).

Nejvyšší soud nepřípustné dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalovaný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalobkyně podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru