Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 102/2014Usnesení NS ze dne 27.02.2014

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:33.CDO.102.2014.1
Dotčené předpisy

čl. 104 o. s. ř.

čl. 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 102/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce R. K., proti žalovanému Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Ostravě, kontaktní pracoviště v Odrách, Nádražní 670/30, o zaplacení 160.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 13 C 190/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. srpna 2013, č. j. 8 Co 607/2013-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě shora uvedeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 24. června 2013, č. j. 13 C 190/2013-12, kterým bylo zastaveno řízení o návrhu žalobce na uložení povinnosti žalovanému vyplatit mu sociální dávky v celkové výši 160.000,-Kč, s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena žalovanému, jako orgánu příslušnému pro rozhodnutí ve věci.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobce, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne ze dne 9. října 2013, č. j. 13 C 190/2013-26, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení obsahující výzvu bylo žalobci doručeno dne 16. 10. 2012; nedostatek advokátního zastoupení dosud neodstranil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2014

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru