Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 899/2006Usnesení NS ze dne 12.12.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:32.ODO.899.2006.1

přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

32 Odo 899/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně T. e. s.r.o., proti žalovanému M. M., podnikateli, o zaplacení částky 151 512,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 15 Cm 162/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. února 2006, č.j. 7 Cmo 26/2006-106, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 14. října 2005, č.j. 15 Cm 162/2002-93, jímž Krajský soud v Brně odmítl pro opožděnost odvolání žalovaného proti jím vydanému rozsudku ze dne 4. května 2005, č.j. 15 Cm 162/2001-71 (první výrok). Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Usnesení odvolacího soudu v celém rozsahu napadl žalovaný dovoláním, jehož přípustnost opřel o zásadní právní význam napadeného rozhodnutí. Tento zásadní právní význam spatřuje v posouzení dosud v judikatuře jednoznačně neřešené otázky, zda podání ve věci samé, které je učiněno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (jak tomu bylo v případě jeho odvolání proti předmětnému rozsudku soudu prvního stupně), je písemným podáním či nikoli a zda je tedy nutné ho podle § 42 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) doplnit ve třídenní lhůtě předložením písemného podání shodného znění. Dovolatel, odvolávaje se mimo jiné na konkrétní judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, setrvává na názoru, že se odvolal včas, jelikož elektronické podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem naplňuje znaky písemného podání ve smyslu § 40 odst. 4 občanského zákoníku, u něhož se tak ustanovení § 42 odst. 3 o. s. ř. neuplatní. Proto navrhl, aby dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolání v této věci není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon (v ustanoveních § 237 až 239 o. s. ř.) připouští.

Přípustnost dovolání proti prvnímu výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání proti předmětnému rozsudku soudu prvního stupně, není podle ustanovení § 237 o. s. ř. dána již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o. s. ř., protože rozhodnutím soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, v uvedených ustanoveních taxativně vyjmenovaných. Přípustnost dovolání neplyne ani z ustanovení § 239 odst. 3 o. s. ř., neboť podle tohoto ustanovení lze podat dovolání jen tehdy, bylo-li potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž byla postupem podle § 43 o. s. ř. odmítnuta žaloba, popřípadě jiný návrh na zahájení, a nikoliv rozhodoval-li odvolací soud o odmítnutí odvolání, jak tomu bylo v posuzovaném případě.

Rovněž tak dovolání ve zbývajícím rozsahu, tj. směřující proti rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech odvolacího řízení, majícího povahu usnesení ve smyslu § 167 odst. 1 o. s. ř., není podle právní úpravy přípustnosti dovolání v občanském soudním řádu účinné od 1. ledna 2001 přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Lze tak uzavřít, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání žalovaného v celém rozsahu usnesením pro nepřípustnost odmítl [§ 243b odst. 5, věta první, o. s. ř. a § 218 písm. c) o. s. ř].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Dovolání žalovaného bylo odmítnuto, žalobkyni však v souvislosti s dovolacím řízením podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 12. prosince 2006

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru