Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 857/2005Usnesení NS ze dne 21.09.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:32.ODO.857.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 224 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 146 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Odo 857/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně L. l. M. l., a.s., proti žalovaným 1) N. R., s.r.o., 2) P. K., jako správci konkursní podstaty úpadce T. P., s.r.o, o určení neplatnosti dražby, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 45 Cm 104/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. května 2004, č.j. 15 Cmo 76/2004-99, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému 1) N. R., s.r.o., na náhradě nákladů řízení částku 2.575,- Kč k rukám JUDr. K. U., advokáta, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 29. září 2003, č.j. 45 Cm 104/2001-65 zamítl žalobu a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 27. května 2004, č.j. 15 Cmo 76/2004-99 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé a ve výroku o nákladech řízení mezi žalobcem a druhým žalovaným potvrdil a ve výroku o nákladech řízení mezi žalobcem a prvním žalovaným změnil s tím, že rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dne 16. září 2004 dovolání, které došlo soudu prvního stupně 17. září 2004.

Žalovaný 1) ve svém vyjádření k dovolání navrhl z důvodů věcné správnosti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání zamítnout.

Podáním ze dne 21. března 2005, došlým Krajskému soudu v Plzni dne 23. března 2005 vzala žalobkyně dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Protože řízení o dovolání žalobkyně bylo pro zpětvzetí dovolání zastaveno, je žalobkyně povinna ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. nahradit žalovanému 1) náklady, které v dovolacím řízení vynaložil. Žalovaný 1) vynaložil v dovolacím řízení náklady na zastoupení advokátem. Vzhledem, k tomu, že dovolací řízení v této věci bylo zahájeno - dovolání bylo podáno (po 1. 1. 2001) - řídí se rozhodování o odměně za zastupování advokátem právními přepisy účinnými ode dne 1. 1. 2001 (srov. část dvanáctou, hlavu I, body 1 a 10 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (tj. vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlností č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. Z této vyhlášky srov. její ustanovení § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1) vyplývá, že advokátů zastupujícímu v dané věci žalovanému 1) náleží odměna ve výši 2.500,-Kč a paušální náhrada ve výši 75,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášek 235/1997 Sb. a č. 484/2000 Sb.). Celkovou částku 2.575,- Kč je žalobkyně povinna zaplatit v zákonné lhůtě (§ 160 odst. 1 o. s. ř.) k rukám advokáta, který žalovaného 1) v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobkyně dobrovolně povinnost, kterou jí ukládá toto rozhodnutí, může žalovaný 1) podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 21. září 2005

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru