Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 700/2005Usnesení NS ze dne 29.06.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:32.ODO.700.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 5 písm. e) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

32 Odo 700/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivana Meluzína ve věci žalobce Ing. A. N., proti žalovanému A.M., o zaplacení částky 38 718 Kč, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 95/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2005 č. j. 11 Co 714/2004-144 a proti usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 29. srpna 2004 č. j. 8 C 95/2001-132, takto:

I. Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 29. srpna 2004 č. j. 8 C 95/2001-132 se zastavuje.

II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2005 č. j. 11 Co 714/2004-144 se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Bruntále usnesením ze dne 29. srpna 2004 č. j. 8 C 95/2001-132 nevyhověl žádosti žalobce o prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 5. 1. 2004 č. j. 8 C 95/2001-112. Žalobce svoji žádost odůvodnil tím, že nebyl obeznámen o uložení doporučeného dopisu a poukázal na to, že v jeho bydlišti bydlí rovněž pan J. N. a od podzimu 2003 se často stávalo, že J. N. žalobci předával zásilky určené žalobci a naopak a že žalobce ve své schránce nacházel písemnosti určené tomuto jeho jmenovci a také mu byly doručovány písemnosti H. a A. N. bydlících na jiné adrese v B. Soud prvního stupně provedl výslech doručovatelky, která doručovala rozsudek Okresního soudu v Bruntále ze dne 5. 1. 2004 č. j. 8 C 95/2001-112 a zjistil, že věděla o tom, že pod adresou žalobce bydlí vedle žalobce rovněž J. N., jejich zásilky si však nepletla. V dané věci vložila oznámení o uložení zásilky do schránky žalobce poté, co zvonila na zvonek se jmenovkou Ing. N. a nikdo se neohlásil. Soud prvního stupně věc posoudil tak, že předmětný rozsudek byl žalobci doručen v souladu s § 46 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a uplatnila se fikce doručení desátým dnem od uložení doručované zásilky podle § 46 odst. 2 o. s. ř. I kdyby došlo k vadě při doručování předmětného rozsudku, nebyla by tato skutečnost ve smyslu § 58 odst. 1 o. s. ř. důvodem k prominutí zmeškání lhůty, neboť by odvolací lhůta v případě vady v doručení nezačala běžet.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. února 2005 č. j. 11 Co 714/2004-144 usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud přisvědčil závěru soudu prvního stupně, že okolnost spočívající ve vadě v doručování nemůže být důvodem pro prominutí zmeškání lhůty podle § 58 odst. 1 o. s. ř. Správným shledal i další závěr soudu prvního stupně, že pokud by skutečně nedošlo k řádnému doručení rozsudku, tak by doposud nezačala běžet lhůta k podání odvolání. Z obsahu spisu lze navíc dovodit, že žalobce se v době doručování zásilky zdržoval na adrese bydliště.

Proti usnesení odvolacího soudu i soudu prvního stupně podal žalobce dovolání. Poukázal na závěry téhož soudu učiněné v řízení vedeném pod sp. zn. 8 C 74/2001 mezi týmiž účastníky řízení, v němž žalobce rovněž požádal o prominutí zmeškání lhůty a odvolací soud zrušil usnesení soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení, přičemž vycházel z výpovědi stejné doručovatelky pošty. Dovolatel má za to, že řízení u soudu prvního stupně bylo postiženo vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť soud prvního stupně rozhodl rozsudkem ze dne 5. 1. 2004 v jeho nepřítomnosti, aniž byly splněny podmínky stanovené v § 101 odst. 3, § 115 odst. 2 a § 119a odst. 1 o. s. ř. Dovolatel navrhl, aby dovolací soud zrušil usnesení soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Usnesení Okresního soudu v Bruntále ze dne 29. srpna 2004 č. j. 8 C 95/2001-132, které bylo rovněž dovoláním výslovně napadeno, není rozhodnutím odvolacího soudu; jde o rozhodnutí soudu prvního stupně. Opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání. Protože občanský soudní řád neumožňuje podat dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, neupravuje ani funkční příslušnost soudu pro projednání takového dovolání. Nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně zastavil (§ 243c odst. 1 a § 104 odst. 1 o. s. ř.).

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Proti usnesení odvolacího soudu je dovolání přípustné za podmínek stanovených v § 237 o. s. ř., pokud bylo odvolacím soudem rozhodováno ve věci samé. O takový případ se v této věci nejedná.

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu je dále přípustné podle § 238 o. s. ř., musí se však jednat o usnesení odvolacího soudu, kterým odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o žalobě na obnovu řízení nebo o zamítnutí návrhu na změnu rozhodnutí po povolení obnovy řízení. V dalších taxativně vymezených věcech (např. ve věci konkurzu a vyrovnání, ve věci výkonu rozhodnutí, apod.) je dovolání přípustné podle § 238a o. s. ř. Z žádného ustanovení (a to ani z ustanovení § 239 o. s. ř.) však nevyplývá přípustnost dovolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o prominutí zmeškání lhůty podle § 58 o. s. ř. Za této situace je nepochybné, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2005

JUDr. Zdeněk Des,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru