Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 518/2002Usnesení NS ze dne 06.08.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:32.ODO.518.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

32 Odo 518/2002-83

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně S. L., a.s., proti žalovanému L. B., o 5,406.013,- Kč, vedené u bývalého Krajského obchodního soudu v Praze, nyní Městského soudu v Praze, pod sp. zn. 8 Cm 61/94, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. června 2001, č. j. 2 Cmo 102/2000 - 71, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný prostřednictvím právního zástupce, jemuž posléze vypověděl plnou moc, podal dovolání proti výroku I. v záhlaví označeného usnesení Vrchního soudu v Praze, které v protokole o informativním výslechu ze dne 29. 5. 2002 před soudem prvního stupně, vzal v plném rozsahu zpět (ve spise č. l. 78).

Jak je zřejmé z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložky 1248, v době po vydání rozhodnutí odvolacího soudu došlo u žalobkyně ke změně obchodní firmy z C., l., fin. a obchod. spol., a. s. P. na S. L., a. s. Dovolací soud tuto změnu vyjádřil v označení žalobkyně v záhlaví tohoto usnesení.

Podle bodu 17., hlavy I., části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001). Dovolací soud, stejně jako odvolací soud postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000.

Nejvyšší soud proto v důsledku výše uvedeného dispozitivního procesního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 4, věty druhé, o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že řízení muselo být zastaveno, u žalobkyně však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. srpna 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru