Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 1389/2006Usnesení NS ze dne 26.03.2008

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2008:32.ODO.1389.2006.1

přidejte vlastní popisek

32 Odo 1389/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobce PhDr. I. K., zastoupeného advokátem proti žalované S. C. a.s., o zaplacení částky 612 874,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v P. pod sp. zn. 25 Cm 151/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 10. listopadu 2005, č.j. 4 Cmo 235/2004-131, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 10. listopadu 2005, č.j. 4 Cmo 235/2004-131, v rozsahu, jímž byl potvrzen rozsudek Městského soudu v P. ze dne 3. května 2004, č.j. 25 Cm 151/2000-100, ve výroku ve věci samé, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 612 874,- Kč s příslušenstvím, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. března 2005 - dále též jen „o. s. ř“ (srov. bod 3. článku II., části první, zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony), jelikož podmínky tohoto ustanovení nebyly v souzené věci naplněny (ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu v potvrzujícím výroku ve věci samé nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).

Z obsahu dovolání se podává, že dovolatel dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. neuplatnil a že rozhodnutí odvolacího soudu napadl v rozsahu jeho potvrzujícího výroku ve věci samé z důvodu dle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., když tvrdí, že řízení před soudy obou stupňů je postiženo vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Soud prvního stupně měl podle tvrzení dovolatele pochybit tím, že odňal žalobce jeho zákonnému soudci, pokud věc převzal k vyřízení bez jakéhokoliv vysvětlení od soudkyně, jíž byla věc podle rozvrhu práce přidělena, jiný soudce. Dále mu vytýká, že přes změnu v obsazení soudu předseda senátu v rozporu s § 119 odst. 3 o. s. ř. na začátku dalšího jednání nesdělil obsah dřívějších přednesů a provedených důkazů, a že aniž tyto důkazy zopakoval, v rozsudku je hodnotil a činil z nich závěry. Odvolací soud se nejenže s vadami řízení, jichž se dopustil soud prvního stupně, nevypořádal, nýbrž se podle názoru dovolatele dopustil další vady řízení, když nevyhověl jeho návrhu na provedení důkazů označených v podaném odvolání.

I když zásadní právní význam napadeného rozhodnutí může spočívat též v řešení procesní otázky, vymezené dovolatelem prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu dle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., i v tomto případě platí, že musí jít o otázku, na jejímž řešení odvolací soud své rozhodnutí založil a jejíž řešení bylo pro rozhodnutí ve věci určující. Tak tomu však v posuzované věci nebylo, neboť shora popsané námitky dovolatele žádnou takovou otázku nevymezují.

Za situace, kdy dovolací soud z hlediska uplatněných dovolacích námitek neshledal ani jiné okolnosti, které by činily napadené rozhodnutí v potvrzujícím výroku ve věci samé zásadně právně významným, lze uzavřít, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), dovolání žalobce pro nepřípustnost odmítl [§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř].

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobce, jehož dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu nákladů právo a žalované v souvislosti s tímto řízením podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. března 2008

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru