Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 1228/2005Usnesení NS ze dne 25.10.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:32.ODO.1228.2005.1

přidejte vlastní popisek

32 Odo 1228/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců Kateřiny Hornochové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce Ing. V. M., podnikatele, zastoupeného JUDr. P. J., advokátem proti žalované C. Č., spol. s r.o., o zaplacení částky 186 634 Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu žalované na zaplacení částky 113 366 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 23 Cm 70/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. března 2005 č. j. 1 Cmo 124/2004-101, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. září 2003 č. j. 23 Cm 70/2001-65 zastavil řízení v rozsahu částky 34 362 Kč s 0,01% úrokem z prodlení z částky 23 321 Kč od 26. 4. 2000 do zaplacení a z částky 11 042 Kč od 26. 6. 2000 do zaplacení (výrok pod bodem I), žalobu v rozsahu částky 26 995 Kč s 0,01% úrokem z prodlení denně od 26. 4. 2000 do zaplacení zamítl (výrok pod bodem II), uložil žalované zaplatit žalobci částku 125 277 Kč s 0,01% úrokem z prodlení z částky 14 934 Kč od 26. 4. 2000 do zaplacení, z částky 59 179 Kč od 10. 8. 2000 do zaplacení a z částky 51 164 Kč od 15. 8. 2000 do zaplacení (výrok pod bodem III), žalobci uložil zaplatit žalované částku 300 000 Kč s 10% úrokem od 1. 2. 2001 do zaplacení (výrok pod bodem IV) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem V).

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 1. března 2005 č. j. 1 Cmo 124/2004-101 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem II, změnil tento rozsudek ve výroku pod bodem III tak, že žaloba o zaplacení částky 125 277 Kč s požadovaným příslušenstvím se zamítá, a ve výroku pod bodem IV tak, že žalobce je povinen zaplatit žalované částku 113 366 Kč s úrokem z prodlení 8 % p. a. od 14. 4. 2001 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Ve výroku pod bodem I zůstal rozsudek soudu prvního stupně nedotčen.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž navrhl zrušení rozsudku odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11696, Nejvyšší soud zjistil, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. května 2006 č. j. 37 K 17/2006-16, které nabylo právní moci dne 9. června 2006, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na majetek žalované společnosti C.Č. spol. s r.o., pro nedostatek majetku. Podle ustanovení § 68 odst. 3 písm. g) obchodního zákoníku tak byly splněny podmínky pro zánik společnosti a žalovaná společnost byla ke dni 30. května 2007 vymazána z obchodního rejstříku.

Podle ustanovení § 19 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 o. s. ř.).

Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o. s. ř. ).

Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5, prvá věta o. s. ř.). Povahou věci se z hlediska ustanovení § 107 odst. 1 o. s. ř. rozumí hmotněprávní povaha předmětu řízení a spočívá v posouzení, zda práva a povinnosti, o něž v řízení jde, přešla podle hmotného práva ze zaniklého účastníka na někoho jiného.

Podle § 243c odst. 1 o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

V daném případě povaha věci neumožňuje, aby dovolací soud mohl v dovolacím řízení pokračovat. Žalovaná zanikla bez právního nástupce.

Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 107 odst. 5 prvé věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Jelikož jediným účastníkem dovolacího řízení zůstal žalobce, nepřichází v úvahu rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení mezi účastníky.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2007

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru