Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 114/2005Usnesení NS ze dne 28.02.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:32.ODO.114.2005.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Odo 114/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Jiřího Macka ve věci žalobce L. S., zastoupeného, advokátem, proti žalovaným 1. E. D. a 2. Mgr. J. D., oběma zastoupeným, advokátem, o zaplacení částky 74 971,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 6 C 1180/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. října 2004 č. j. 22 Co 1697/2004-109, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3 225 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám …, advokáta se sídlem v ...

Odůvodnění:

Okresní soud v Jindřichově Hradci rozsudkem ze dne 15. dubna 2004 č. j. 6 C 1180/2003-73 uložil prvé žalované povinnost zaplatit žalobci částku 28 619,60 Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 17. 7. 2003 do zaplacení, druhému žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 28 619,60 Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 17. 7. 2003 do zaplacení, zamítl žalobu v části, v níž se žalobce domáhal, aby byla žalovaným uložena povinnost společně a nerozdílně zaplatit žalobci částku 74 971,10 Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 17. 7. 2003 do zaplacení, co do takto požadovaného způsobu plnění, včetně částky 17 731,90 Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 17. 7. 2003 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalovaných Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 14. října 2004 č. j. 22 Co 1697/2004-109 rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku v odstavci I, pokud jím bylo každému z žalovaných uloženo zaplatit žalobci částku 8 619,60 Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 17. 7. 2003 do zaplacení potvrdil, ve zbývající části změnil tak, že se žaloba, aby každý z žalovaných zaplatit žalobci dalších 20 000 Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 17. 7. 2003 do zaplacení zamítá, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti měnící části rozsudku odvolacího soudu, jíž byla zamítnuta žaloba, aby každý z žalovaných zaplatil žalobci částku 20 000 Kč s příslušenstvím, podal žalobce dovolání z důvodu, že napadené rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedené dokazování [dovolací důvod podle § 241a odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)]. Dovolatel navrhl zrušení rozsudku odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaní ve vyjádření k dovolání uvedli, že dovolání považují podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. za nepřípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím v obchodních věcech 50 000 Kč. To, že se jedná o obchodní věc, vyplývá ze smlouvy o dílo z 11. 11. 2002.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že v daném případě dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. l o. s. ř.).

Dovolání je přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.] nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. ]. Dovolání je dále přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Dovolání však není podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč.

V dané věci napadá žalobce dovoláním část rozsudku odvolacího soudu, kterým byl změněn rozsudek soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění ve výši 20 000 Kč ve vztahu ke každému z žalovaných; jednalo se o nedoplatek ceny díla zhotoveného žalobcem pro žalované na základě smlouvy o dílo, v níž se její účastníci ve smyslu § 262 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku dohodli, že se jejich závazkový vztah řídí obchodním zákoníkem. Žádná z těchto částek nedosahuje minimální zákonné hranice stanovené pro obchodní věci, nepřevyšuje ani hranici stanovenou pro jiné než obchodní věci.

Podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není tedy v této věci dovolání proti rozsudku odvolacího soudu přípustné.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat věcí z hlediska námitek uplatněných v dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a náklady žalovaných sestávají z odměny advokáta za zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši 3 150 Kč [§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 17 odst. 2 a § 18 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif)] a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobce povinnost stanovenou tímto usnesením, mohou žalovaní podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 28. února 2005

JUDr. Zdeněk Des,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru