Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 1048/2003Usnesení NS ze dne 21.01.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:32.ODO.1048.2003.1
Dotčené předpisy

§ 103 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Odo 1048/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce JUDr. S. P., správce konkursní podstaty úpadce V. E., spol. s r. o., proti žalovanému V. P., zemřelém dne 9. března 2000, o zaplacení 4 392 Kč s příslušenstvím, o dovolání nezl. M. P., zastoupeného matkou D. T., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. července 2003 č.j. 55 Co 215/2003-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 21. února 2003 č. j. 30 C 73/2000 - 36 rozhodl, že se v řízení pokračuje a po právní moci tohoto usnesení bude v řízení namísto zemřelého žalovaného V. P. pokračováno s 1) M. P., 2) nezl. M. P., bytem tamtéž, zastoupeným matkou D. T., bytem okres P., B., V. P. 64, jako zákonným zástupcem.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 24. července 2003 č. j. 55 Co 215/2003 - 50 potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný nezl. M. P., zastoupený matkou D. T., dovolání.

Protože žalovaný nebyl v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že matka má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a podání nemá náležitosti dovolání (§ 241 odst. 2 o. s. ř.), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. září 2003 č. j. 30 C 73/2000 - 54, jež bylo matce žalovaného doručeno dne 8. října 2003, vyzván k odstranění vad svého podání. Současně byl poučen o tom, že musí být zastoupen advokátem. Soud prvního stupně uložil zástupkyni dovolatele odstranění vad podání ve lhůtě do 10 dnů a upozornil ji na možné následky nečinnosti. Dovolatel vytýkané nedostatky neodstranil.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v § 241 odst. 1 o. s. ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o. s. ř. (§ 243c odst. 1 o. s. ř.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci - podmínky řízení.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil vady podání a nedostatek povinného zastoupení a zákonná zástupkyně dovolatele nemá sama právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. ledna 2004

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru