Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Od 17/2003Usnesení NS ze dne 23.04.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:32.OD.17.2003.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

32 Od 17/2003-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Hampla v právní věci žalobce Mgr. M. F., advokáta, jako správce konkursní podstaty O. o., a.s. Z., proti žalované O.O.Z. Z., a.s., o určení neplatnosti smlouvy o zřízení věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 2 C 1046/2002, o návrhu soudu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 2 C 1046/2002 se přikazuje Okresnímu soudu ve Zlíně.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Jindřichově Hradci jako soudu věcně a místně příslušného bylo na návrh žalobkyně dne 4. 12. 2002 zahájeno řízení o určení neplatnosti smlouvy o zřízení věcného břemene.

Soud prvním úkonem ve věci navrhl přikázání z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu ve Zlíně, a to s ohledem na sídla obou účastníků, která jsou mimo příslušný soud. Okresní soud ve Zlíně považuje za vhodnější k projednání a rozhodnutí věci zejména s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení.

Účastníci se k návrhu na delegaci vhodnou ve lhůtě nevyjádřili, čímž dali podle ust. § 101 odst. 4 o. s. ř. najevo, že nemají námitky.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci) a Okresnímu soudu ve Zlíně, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh žalobkyně na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Uvedená okolnost, že žalobkyně i žalovaná mají sídlo v obvodu Okresního soudu ve Zlíně, což vyplývá z obsahu spisu, odůvodňuje předpoklad rychlejšího a hospodárnějšího projednání věci u tohoto soudu. Soud také přihlédl k okolnosti, že místně příslušný soud neprovedl v řízení žádný jiný úkon než návrh na delegaci vhodnou, jakož i k tomu, že žádný z účastníků nevznesl námitky proti přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu Okresního soudu v Jindřichově Hradci vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Okresnímu soudu ve Zlíně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r. předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru