Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Od 15/2003Usnesení NS ze dne 23.04.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:32.OD.15.2003.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

32 Od 15/2003-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Petra Hampla v právní věci žalobkyně S. M. – W. b. a.s. p. Č. B., zast. JUDr. P. K., advokátem, proti žalovanému L. P., o zaplacení 12.415,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 Ro 3362/2002, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 Ro 3362/2002 projedná a rozhodne Okresní soud v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 6. 12. 2002 domáhá zaplacení částky 12.415,70 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 2. 1. 2003, č. j. 28 Ro 3362/2002 – 20, vyslovil svojí místní nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí podle ust. § 11 odst. 3 o. s. ř., který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Vzhledem k tomu, že pravomoc českých soudů v majetkových věcech může být – podle § 89a o. s. ř. a § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procením založena i tím, že účastníci řízení v obchodní věci se mohou písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, což účastníci provedli jednak dohodou podle ust. § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2272/98, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 1/2000, v sešitu 1) v čl. VII. a čl. IX. bod 7. obchodních podmínek jako součásti smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 14. 12. 2000 a jednak dohodou o tom, že pro případ sporu si strany zvolili jako místně příslušný soud v Českých Budějovicích podle ust. § 89a o. s. ř., jsou zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny. Nejvyšší soud ČR rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Českých Budějovicích, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. dubna 2003

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru