Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 98/2017Usnesení NS ze dne 18.04.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.ND.98.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1 o. s. ř.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 289 odst. 1 předpisu č. 292/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 98/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody ve věci návrhu složitelky MUREXIN spol. s r. o., se sídlem v Modřicích, Brněnská 679, identifikační číslo osoby 60732008, zastoupené JUDr. Zdeňkem Hrouzkem, advokátem se sídlem v Brně, Pražákova 1008/69, na přijetí peněžité částky 11 162 Kč do úchovy ve prospěch příjemce 1) Raiffeisenbank a. s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, identifikační číslo osoby 49240901 nebo příjemce 2) Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Olomouc, se sídlem v Olomouci, Lazecká 545/22, identifikační číslo osoby 72080043, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 100 Sd 334/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 100 Sd 334/2016 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Dne 21. 12. 2016 podala společnost MUREXIN spol. s r. o. (dále jen „složitelka“) u Městského soudu v Brně návrh na přijetí peněžní částky 11 162 Kč do soudní úschovy odůvodněný tím, že na základě faktury č. 3163057 s datem splatnosti 10. 10. 2016 dluží společnosti BALUS Stavebniny, a. s. částku 11 162 Kč. Tato pohledávka byla společností BALUS Stavebniny, a. s. postoupena ke dni 10. 11. 2016 na Raiffeisenbank a. s., a to smlouvou o zajišťovacím postoupení pohledávek ze dne 9. 3. 2016. Následně složitelka obdržela zajišťovací příkaz ze dne 21. 11. 2016 k zajištění úhrady daně z přidané hodnoty společnosti BALUS Stavebniny, a. s. vydaný Finančním úřadem pro Olomoucký kraj, z něhož se podává, že složitelka je povinna hradit pohledávky z obchodních vztahů na účet Finančního úřadu namísto společnosti BALUS Stavebniny, a. s. Složitelka má pochybnosti o tom, kdo je věřitelem a komu má dlužnou částku uhradit, proto navrhuje přijetí dlužné částky 11 162 Kč do soudní úschovy za účelem splnění dluhu, a to až do doby, než bude věřitel najisto určen. K výzvě soudu složitelka doplnila, že místo plnění nebylo dohodnuto.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 9. 2. 2017, č. j. 100 Sd 334/2016-32, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Svůj postup odůvodnil tak, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť místo plnění nebylo dohodnuto a vzhledem k důvodu pro soudní úschovu nelze místo plnění určit ani z povahy závazku.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 289 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je pro řízení o úschovách příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je k řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení.

Podle ustanovení § 337 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, peněžitý závazek plní dlužník na své nebezpečí a náklady v sídle nebo místě podnikání, popřípadě bydlišti věřitele, nestanoví-li smlouva nebo tento zákon jinak.

Složitelka uvádí, že místo plnění nebylo dohodnuto. Vzhledem ke skutečnosti, že složitelka má odůvodněné pochybnosti, kdo je příjemcem (není zřejmé, zda jím je Raiffeisenbank a. s. či Finanční úřad pro Olomoucký kraj), nelze určit ani sídlo, místo podnikání nebo bydliště příjemce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2009, sp. zn. 4 Nd 108/2009).

V projednávané věci tak byly splněny podmínky pro předložení věci Nejvyššímu soudu v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, a podmínky místní příslušnosti zde chybějí nebo je nelze zjistit.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Městský soud v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 4. 2017

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru