Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 565/2020Usnesení NS ze dne 15.12.2020

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.ND.565.2020.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 565/2020-80

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a Mgr. Jiřího Němce ve věci pozůstalosti po zůstavitelce M. V., narozené XY, zemřelé 18. 4. 2020, naposledy bytem XY, vedené u Obvodního soud pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 1217/2020, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 1217/2020, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 14. 5. 2020, č. j. 34 D 1217/2020-4, bylo zahájeno řízení o pozůstalosti po shora uvedené zůstavitelce a jako soudní komisař byl k provedení úkonů v pozůstalostním řízení pověřen notář Mgr. František Novotný se sídlem notářského úřadu v Praze 1, U Prašné brány 1078/1.

Podáním datovaným dnem 16. 9. 2020 navrhli E. O. a I. O. jako závětní dědicové zůstavitelky delegaci řízení o pozůstalosti k Městskému soudu v Brně z důvodu koronavirové epidemie a jejich bydliště v XY.

Soudní komisař poté předložil spis k rozhodnutí ve věci delegace řízení o pozůstalosti Obvodnímu soud pro Prahu 4 a pro případ vyhovění návrhu požádal o přiznání hotových výdajů a náhrady DPH. Nato Obvodní soud pro Prahu 4 předložil uvedený návrh na delegaci k rozhodnutí Nejvyššímu soudu.

Podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně (odst. 1). Věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odst. 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odst. 3).

Podle § 99 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. ř. s.“), právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána z důvodu vhodnosti, a k důvodu vhodnosti, pro který by věc měla být přikázána jinému soudu, mají účastníci uvedení v § 110, jejichž účast na řízení vyšla najevo již v době, kdy byl podán návrh na přikázání věci jinému soudu.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je základní zásadou a že případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, dostupný na www.usoud.cz). K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tedy mělo docházet jen ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. 30 Nd 159/2015, jež je – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu zde citovaná – dostupné na jeho webových stránkách).

Podle obsahu spisu jsou E. O. a I. O. jedinými dědici, jejichž účast na řízení zatím vyšla najevo, a podle listin založených ve spise mají oba trvalé bydliště na adrese XY.

V dané věci je nepochybné, že projednání pozůstalosti před Městským soudem v Brně bude vzhledem k vzdálenosti místa bydliště obou účastníků pozůstalostního řízení od procesního soudu hospodárnější a rychlejší (srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. 30 Nd 307/2017, ze dne 11. 9. 2018, sp. zn. 30 Nd 250/2018, či ze dne 29. 1. 2020, sp. zn. 22 Nd 514/2019).

S přihlédnutím k tomu, že delegaci navrhli shodně oba do úvahy přicházející dědicové, Nejvyšší soud jako soud nejblíže nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrhu na přikázání věci Městskému soudu v Brně podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 12. 2020

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru