Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 499/2020Usnesení NS ze dne 25.11.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.ND.499.2020.1
Dotčené předpisy

§ 28 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 35 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 45 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 105 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 499/2020-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Pavla Příhody v exekuční věci oprávněné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, se sídlem v Pardubicích, Masarykovo náměstí 1458, identifikační číslo osoby 45534306, zastoupené Mgr. Petrem Slepičkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Palackého 715/15, proti povinnému M. T., narozenému XY, naposledy bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce pro 1 960 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1683/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 1683/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Dne 29. 6. 2020 byl JUDr. Lukáši Jíchovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu v Přerově, se sídlem v Přerově, Komenského 38, doručen exekuční návrh oprávněné k vymožení její peněžité pohledávky za povinným ve výši 1 960 Kč s příslušenstvím, nákladů řízení podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12. 2. 2020, deč. j. 38 C 207/2019-59, a nákladů exekuce. Dne 10. 7. 2020 požádal jmenovaný soudní exekutor Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 19. 8. 2020, č. j. 33 EXE 1683/2020-15, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci a rozhodl, že po doručení usnesení oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Obvodní soud pro Prahu 5 dospěl k závěru, že v dané věci chybějí podmínky pro určení místně příslušného soudu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z ustanovení § 28 exekučního řádu vyplývá, že exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Podle ustanovení § 35 exekučního řádu se exekuční řízení zahajuje na návrh (odstavec 1). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi (odstavec 2). Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a (odstavec 3).

Podle ustanovení § 45 exekučního řádu věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Ze spisu se podává, že povinný je občanem Slovenské republiky a nemá místo trvalého pobytu na území České republiky ani místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Naposledy na území České republiky pobýval na základě potvrzení o přechodném pobytu na adrese XY a to od 12. 5. 2008 do 31. 12. 2019. Exekuční návrh byl podán dne 29. 6. 2020.

Poněvadž povinný nemá evidované místo pobytu v České republice, byl by místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Skutečnost, zda povinný má na území České republiky majetek, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, případně vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V projednávané věci tak byly splněny podmínky pro předložení věci Nejvyššímu soudu v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a podmínky místní příslušnosti zde chybějí nebo je nelze zjistit.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Obvodní soud pro Prahu 5.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru