Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 441/2016Usnesení NS ze dne 07.03.2017

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.ND.441.2016.1
Dotčené předpisy

§ 14 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 441/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně PREFA MAJETKOVÁ a.s., se sídlem v Pardubicích, Husova 456, PSČ 530 03, identifikační číslo osoby 25296736, zastoupené Mgr. Vladimírem Štěpánkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru 70, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 162 930 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 289/2015, o námitce podjatosti „některých“ soudců Nejvyššího soudu, uplatněné žalobkyní v řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 8. 2016, č. j. 62 Co 271/2016-109 (a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 4. 5. 2016, č. j. 26 C 289/2015-36), vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5406/2016, takto:

K námitce podjatosti „některých“ soudců Nejvyššího soudu uplatněné žalobkyní v dovolání ze dne 18. 10. 2016 a doplněné podáním ze dne 30. 1. 2017, se nepřihlíží.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 8. 8. 2016, č. j. 62 Co 271/2016-109, potvrdil usnesení ze dne 4. 5. 2016, č. j. 26 C 289/2015-36, jímž Obvodní soud pro Prahu 2 zastavil řízení o náhradu škody ve výši 1 162 930 000 Kč s příslušenstvím pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení (překážku věci zahájené ve smyslu § 83 odst. 1 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“) a rozhodl o nákladech řízení (výrok I.), a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5406/2016 a rozhodnout o ní přísluší senátu č. 30 občanskoprávního a obchodního kolegia tohoto soudu určenému rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2016, složenému ze soudců JUDr. Pavla Simona, Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka. Dovolání obsahuje i „výhradu vyloučení některých soudců Nejvyššího soudu ČR z důvodu dle ust. § 14 odst. 1 o. s. ř. v souvislostech části první hlavy I zákona č. 89/2012 Sb.“

V souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2016 byla věc o vyloučení „některých“ soudců Nejvyššího soudu z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5406/2016 předložena senátu 32 Cdo.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle § 15a odst. 3 o. s. ř. v námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje), v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.

Podle § 43 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Vzhledem k tomu, že žalobkyně zákonným požadavkům uvedeným v § 15a odst. 3 o. s. ř. ve své námitce podjatosti nedostála, Nejvyšší soud ji usnesením ze dne 10. 1. 2017, č. j. 32 Nd 441/2016-154, vyzval, aby svou námitku ve stanovené lhůtě 10 dnů od doručení usnesení řádně doplnila; součástí výzvy je i poučení, jak má doplnění provést, a rovněž tak upozornění, že nebudou-li ve stanovené lhůtě vady podání odstraněny, soud nebude k námitce přihlížet.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2017, č. j. 32 Nd 441/2016-154, bylo žalobkyni (jejímu zástupci) doručeno (srov. doručenku na č. l. 154 spisu verte) do datové schránky dne 18. 1. 2017. Žalobkyně na toto usnesení v soudem stanovené lhůtě nereagovala; učinila tak až podáním ze dne 30. 1. 2017 doručeným téhož dne do datové schránky Nejvyššího soudu, tedy opožděně (ostatně po uplynutí stanovené lhůty bylo i vyhotoveno).

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 43 odst. 2 o. s. ř. tak, že k námitce podjatosti uplatněné žalobkyní nepřihlíží. Žalobkyně by však se svou námitkou podjatosti nebyla úspěšná ani v případě, že by bylo podání žalobkyně ze dne 30. 1. 2017 včasným podáním k odstranění vytknutých vad uplatněné námitky podjatosti, neboť ani v tomto doplnění ze dne 30. 1. 2017 neuvedla žádné skutečnosti, s nimiž zákon v § 14 odst. 1 a 4 o. s. ř. spojuje vyloučení soudců a přísedících z projednávání a rozhodnutí věci. Kromě toho nelze nepřehlédnout, že žalobkyně v označení podání ze dne 30. 1. 2017, jímž reagovala na výzvu soudu k doplnění námitky podjatosti, vyjmenovala nejen soudce senátu 30 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (JUDr. Pavla Simona, Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka), kteří mají podle rozvrhu práce o dovolání rozhodnout, nýbrž i další soudce Nejvyššího soudu, kteří podle rozvrhu práce s projednáváním a rozhodováním věci nemají nic společného, a dokonce i osoby, kteří již soudci Nejvyššího soudu nejsou (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2007, sp. zn. 33 Nd 107/2007, jež je veřejnosti k dispozici ne webových stránkách Nejvyššího soudu).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 3. 2017

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru