Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 427/2014Usnesení NS ze dne 27.01.2015

HeslaDelegace
Řízení o dědictví
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:32.ND.427.2014.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 98 odst. 1 písm. a) předpisu č. 292/2013 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 427/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci pozůstalosti po zůstavitelce P. N., zemřelé 14. února 2014, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 31 D 181/2014, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 31 D 181/2014, se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Kladně je pod sp. zn. 31 D 181/2014 vedeno řízení o pozůstalosti po zůstavitelce P. N. Provedením úkonů v řízení o pozůstalosti byla usnesením Okresního soudu v Kladně ze dne 27. února 2014, č. j. 31 D 181/2014-4, pověřena soudní komisařka JUDr. Zdeňka Vyhnalová, notářka, se sídlem v Kladně, Gorkého 502.

Spis sp. zn. 31 D 181/2014 byl Okresním soudem v Kladně předložen Nejvyššímu soudu spolu s návrhem soudní komisařky na přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku – Místku, odůvodněným tím, že zůstavitelka byla na adrese hlášena pouze formálně, před úmrtím se zdržovala ze zdravotních důvodů u své matky, a ze spisu je zřejmé, že jediný majetek zůstavitelky se nalézá v okrese Frýdek – Místek. Okresní soud v Kladně v předkládací zprávě uvedl, že věc podle jeho názoru nepatří do věcné příslušnosti okresního soudu, a co do důvodů odkázal na návrh soudní komisařky na delegaci.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014 (dále jen „z. ř. s.“), jsou pro řízení v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ustanovení § 98 odst. 1 z. ř. s. pro řízení o pozůstalosti je místně příslušný soud, v jehož obvodu

a) měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu v informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů,

b) měl zůstavitel naposledy bydliště, popřípadě, neměl-li bydliště nebo nelze-li bydliště zjistit, místo, kde se naposledy zdržoval, není-li dána příslušnost podle písmene a),

c) je zůstavitelův nemovitý majetek, není-li dána příslušnost podle písmene a) nebo b),

d) zůstavitel zemřel, není-li dána příslušnost podle písmene a), b) nebo c).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014, (dále jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000). K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tedy mělo docházet jen ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), po zvážení rozhodných skutečností dospěl k závěru, že v posuzovaném případě důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku dány nejsou.

Oproti názoru předkladatele je Okresní soud v Kladně věcně i místně příslušný k řízení o pozůstalosti po zůstavitelce P. N., neboť pro řízení o pozůstalosti není stanovena věcná příslušnost odchylně od ustanovení § 3 odst. 1 z. ř. s. a podle obsahu spisu jmenovaná měla ve smyslu ustanovení § 98 odst. 1 písm. a) z. ř. s. ke dni své smrti evidováno místo trvalého pobytu v informačním systému evidence obyvatel v obci Kladno (viz č. l. 5 spisu), tj. v územním obvodu Okresního soudu v Kladně. I kdyby tomu tak nebylo, institut delegace vhodné nemůže sloužit k „nápravě“ nedostatku příslušnosti soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2007, sp. zn. 29 Nd 346/2007, a ze dne 25. září 2013, sp. zn. 30 Nd 89/2013), návrhu na delegaci věci z tohoto důvodu by tudíž nemohlo být vyhověno.

Ani samu skutečnost, že se zůstavitelka před smrtí zdržovala ze zdravotních důvodů u své matky v obvodu jiného soudu, nelze pokládat za důvod, který by bez dalšího opodstatnil delegaci věci k navrhovanému soudu, neboť nejde o okolnost, pro kterou by přikázání věci jinému soudu umožnilo hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem. Za takový důvod nelze považovat ani to, že nemovitý majetek zůstavitelky se nachází v okrese Frýdek – Místek, neboť provedením úkonů soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti byla pověřena soudní komisařka, která by i po případném přikázání věci jinému soudu byla ve věci činná (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2014, sp. zn. 25 Nd 84/2014).

Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2015

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru