Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 42/2013Usnesení NS ze dne 27.02.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.ND.42.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 232/15
soudce zpravodaj doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 42/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobců a) Mgr. M. B., , b) MUDr. M. B., n a c) Ing. Arch. P. B., všech zastoupených JUDr. Vlastou Houdkovou, advokátkou, se sídlem v Praze, Máchova 431/21, PSČ 120 00, proti žalovanému M. V., o zaplacení částky 252.860,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 76/2010, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 76/2010, se podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.

Odůvodnění:

Dne 24. března 2010 podali žalobci u Okresního soudu v Břeclavi žalobu o zaplacení částky 252.860,- Kč s poplatkem z prodlení proti žalovanému, u něhož uvedli bydliště v obci I., č. p. 62, v okrese B. – v..

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 31. července 2012, č. j. 5 C 76/2010-62, vyslovil podle ustanovení § 105 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) svoji místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Soud zjistil, že žalovaný se z adresy uvedené v žalobě odstěhoval a od 1. října 2010 je přihlášen k trvalému pobytu na adrese I., kde se nachází ohlašovna obecního úřadu; tomu není známo, kde se žalovaný zdržuje. Žalovaný není vězněn na území České republiky a kontaktní adresa žalovaného není známa ani Městskému úřadu v Pohořelicích, odboru sociálnímu a zdravotnímu, ani Úřadu práce České republiky, a ani matce žalovaného, která uvedla, že žalovaného 15 let neviděla. Usnesení nabylo právní moci dne 3. ledna 2013.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné skutečnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Ze spisu vyplývá, že podle výpisů z Centrální evidence obyvatel (č. l. 31 a 48) byl žalovaný v době od 5. ledna 1983 do 1. října 2010, tj. též v době podání žaloby, hlášen k trvalému pobytu na adrese v žalobě uvedené, která je shodná s adresou trvalého bydliště matky žalovaného. Ta k dotazu soudu dne 13. dubna 2011 telefonicky sdělila, že žalovaného asi 15 let neviděla, z čehož vyplývá, že žalovaný se v době podání žaloby na této adrese nezdržoval. V průběhu řízení se nepodařilo zjistit, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale) nebo kde se zdržoval, a není znám ani žádný kontakt na jeho osobu, který by umožnil rozhodné skutečnosti zjistit.

Nejvyšší soud proto shledal podmínky pro postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení věc přikázal k projednání a rozhodnutí soudu, u něhož bylo řízení zahájeno, tedy Okresnímu soudu v Břeclavi.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. února 2013

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru