Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 416/2012Usnesení NS ze dne 05.02.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.ND.416.2012.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 416/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně L. D., proti žalované Global Innovation s.r.o., se sídlem v Praze 10, Hostivař, náměstí Přátelství 1518/3, PSČ 102 00, identifikační číslo osoby 28949862, o určení platnosti odstoupení od kupní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 52 C 157/2012, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 52 C 157/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 9 předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) spis Nejvyššímu soudu České republiky (dále též jen „Nejvyšší soud“) k rozhodnutí o návrhu žalobkyně, aby věc – o určení platnosti odstoupení od kupní smlouvy, která je u něho vedena pod sp. zn. 52 C 157/2012 – byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci.

Žalovaná (do 26. dubna 2012 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 155244 pod obchodní firmou Swiss Natur Solution s.r.o.) se k výzvě soudu nevyjádřila, zda s návrhem žalobkyně na delegaci věci souhlasí, či nikoli, přestože byla soudem poučena, že pokud zůstane nečinná, bude soud předpokládat, že proti návrhu žalobkyně nemá námitky a věc bez dalšího předloží Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu na delegaci vhodnou.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Obvodnímu soudu pro Prahu 9, o jehož místní příslušnosti – s odkazem na ustanovení §§ 84 a 85 odst. 3 o. s. ř. – k projednání a rozhodnutí této věci rozhodl Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 31. května 2012, č. j. 17 C 145/2012-54, a Okresnímu soudu v Olomouci, jemuž má být věc přikázána, návrh žalobkyně na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V projednávané věci žalobkyně svůj návrh na delegaci odůvodňuje okolnostmi, které je nutno považovat za relevantní z hlediska úvah o naplnění předpokladů pro delegaci věci z důvodu vhodnosti. Vyšší věk žalobkyně a její nepříznivý zdravotní stav v kombinaci se značnou vzdáleností mezi jejím bydlištěm a sídlem příslušného soudu představují okolnosti, které opodstatňují postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Lze totiž očekávat, že skutečnosti podstatné pro rozhodnutí budou spolehlivěji zjištěny a řízení proběhne rychleji a hospodárněji u soudu, jemuž má být podle návrhu věc delegována, aniž by se tak stalo na úkor postavení žalované, u níž vznikl předpoklad, že nemá proti navrhovanému postupu námitek.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu přikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2013

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru