Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 393/2018Usnesení NS ze dne 21.11.2018

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:32.ND.393.2018.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 o. s. ř.

§ 14 odst. 4 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 393/2018-132

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Hany Gajdziokové ve věci žalobců a) I. D., narozené XY, bytem XY a b) L. N., narozeného XY, bytem XY, obou zastoupených Mgr. Štěpánem Štarhou, advokátem se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, identifikační číslo osoby 00025429, o náhradu škody ve výši 7 000 000 Kč pro každého ze žalobců, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 11/2017, o námitce podjatosti soudce Nejvyššího soudu Mgr. Víta Bičáka, uplatněné žalobci v řízení o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2017, č. j. 68 Co 180/2017-102, vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 99/2018, takto:

Soudce Nejvyššího soudu Mgr. Vít Bičák není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 99/2018.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 21. 3. 2017, č. j. 20 C 11/2017-95, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žádost žalobců ze dne 5. 6. 2016 o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání, řízení o něm je u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 30 Cdo 99/2018. K projednání dovolání a rozhodnutí o něm je podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu pro rok 2018 příslušný senát 30 Cdo tohoto soudu složený na základě změny rozvrhu práce účinné od 1. 7. 2018 ze soudců JUDr. Pavla Simona, Mgr. Hynka Zoubka a Mgr. Víta Bičáka.

V podání ze dne 28. 1. 2018, doručeném Nejvyššímu soudu dne 31. 1. 2018, dovolatelé vznesli „námitku podjatosti senátu 30 Cdo ve složení: Mgr. Vít Bičák, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Pavel Vrcha, JUDr. František Ištvánek, JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., JUDr. Pavel Simon“. Vyjadřují se kriticky k dosavadní rozhodovací činnosti senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu, uvádějí, že „osoby jednající za senát č. 30 Cdo opakovaně úmyslně podporují páchání kriminálních zločinů na žalobcích“, a že členové senátu 30 Cdo „oba žalobce úmyslně poškozují, až se účastní jejich fyzické likvidace“. Dále odkazují na své dřívější námitky podjatosti uplatněné v jiných právních věcech.

O této námitce podjatosti rozhodl Nejvyšší soud usnesením ze dne 3. 4. 2018, č. j. 32 Nd 61/2018-120, tak že soudce JUDr. Pavel Simon není vyloučen z projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 99/2018. K námitce podjatosti dalších vyjmenovaných soudců senátu 30 Cdo nepřihlížel, neboť žádný z nich nebyl podle tehdy účinného znění rozvrhu práce určen k rozhodování o dovolání v této věci. Dosud nebylo rozhodnuto o námitce podjatosti Mgr. Víta Bičáka, který je podle rozvrhu práce od 1. 7. 2018 soudcem (členem senátu) určeným k rozhodování o dovolání v projednávané věci.

Mgr. Vít Bičák ve vyjádření k námitce podjatosti sdělil, že si není vědom žádných skutečností, které by zakládaly jeho poměr k věci, účastníkům řízení či k jejich zástupcům a necítí se být podjatý.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu. V souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2018 byla věc o vyloučení Mgr. Víta Bičáka z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 99/2018 předložena senátu 32 Cdo.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle ustáleného výkladu podávaného soudní praxí (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 1999, sp. zn. 2 Cdon 828/96, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročník 2000, pod číslem 33 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2001, sp. zn. 29 Odo 750/2001, uveřejněné v témže časopise číslo 3, ročník 2002, pod číslem 48) soudcův poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci. Tak je tomu bezpochyby v případě, kdy by soudce sám byl účastníkem řízení, nebo v případě, že by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech. Poměrem k věci se také rozumí situace, kdy soudce získal o věci poznatky jiným způsobem než z dokazování při jednání a v důsledku toho je jeho pohled na dokazováním zjištěné skutkové okolnosti případu deformován jeho dalšími poznatky zjištěnými mimoprocesním způsobem. Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům pak může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský. V úvahu přichází také vztah ekonomické závislosti.

Pochybnosti o nepodjatosti Mgr. Víta Bičáka (a dalších jmenovaných soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu) dovolatelé dovozují – stejně jako v dříve uplatněných námitkách podjatosti, na které ve svém podání ze dne 28. 1. 2018 odkazují – z okolností jejich rozhodování v jiných právních věcech. Tyto okolnosti, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., samy o sobě nemohou být důvodem pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí v dané konkrétní věci. Podle svého vyjádření jmenovaný soudce nemá žádný poměr (z hlediska možného vyloučení z projednávání dovolání a rozhodnutí o něm) k dané věci či k účastníkům řízení. Nejsou tedy dány žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit jeho osobní zájem na výsledku daného sporu a pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že Mgr. Vít Bičák není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 99/2018.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 11. 2018

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru